Urgent: beschikbaarheid betaalbare (huur)woningen

Kantoorpand A5maandag 14 november 2016 11:55

In de provincie Noord-Holland is sprake van een groeiend probleem om een betaalbare (huur)woning te krijgen. In veel steden zijn lange wachtlijsten, soms oplopend tot zelfs twintig jaar.

In veel steden, maar vooral Amsterdam rijzen de huizenprijzen de pan uit en is het voor starters bijna onmogelijk woonruimte te kopen, zeker als je alleen bent. Mensen staan jaren op de wachtlijst voor woningen, maar kunnen niet doorstromen. Middeldure huur bestaat bijna niet meer. Er dreigt ook een tekort aan opvang voor daklozen, omdat het Rijksbeleid er voor heeft gezorgd dat steeds meer mensen op straat zwerven. Het is dan ook zeer urgent om spijkers met koppen te slaan en op korte termijn met oplossingen te komen.

Daarnaast ligt er een forse opgave om statushouders te huisvesten; dat zijn mensen die via een asielprocedure een verblijfsvergunning hebben gekregen en dan ook ergens moeten gaan wonen. Dat zijn in de regel niet de meest kapitaalkrachtige mensen en er is daarom een groot tekort aan relatief goedkope huurwoningen.

In Haarlem staan ook een groot aantal provinciale gebouwen leeg die wellicht de woningnood wat kunnen verzachten. De ChristenUnie-SGP wil dan ook met gemeenten en de lokale woningbouwverenigingen gaat overleggen om te zien in hoeverre huisvesting te realiseren is in de bestaande gebouwen van de provincie.

De ChristenUnie-SGP realiseert zich dat er geen makkelijke oplossingen zijn. We willen de groene ruimte beschermen en geen nieuwe wijken bouwen in het groen. Maar we weten ook dat in Noord-Holland 2,3 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg staat. En waar sprake is van leegstand, zijn er ook mogelijkheden om met de grootste spoed maatregelen te treffen om de ergste nood te lenigen.

Wij doen daarom twee oproepen aan GS:

 1. zet een tandje bij de inzet op transformatie van kantoorruimte. Twintigduizend woningen staan in principe klaar, ze moeten alleen nog ingericht worden. Wij waarderen de inzet van het Platform voor Bedrijven en Kantoren, PlaBeKa, om te werken aan het herbestemmen van leegstaande bedrijfspanden. Het probleem is echter groot, groeien en urgent en vereist daarom onze volle aandacht. 
 2. Ten tweede: zet u in voor de realisatie van extra opvangplekken voor daklozen. Daartoe dienen we samen met 50+ de volgende motie in:

Motie Stijgend aantal daklozen en opvangplaatsen in de provincie Noord Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen in vergadering op 14 november 2016,

Overwegende dat:

 • de GGZ Noord Holland Noord, Het Leger des Heils en Federatie Opvang aan de alarmbel hebben getrokken over het dreigende tekort aan opvangplaatsen en het grote tekort aan (kleine) sociale huurwoningen voor het stijgend aantal daklozen en dat dit een zeer groot sociaal probleem is;
 • door de afbraak van het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg, er steeds meer mensen dakloos zijn geworden of al jaren wachten op een opvangplek voor kleine zelfstandige woonruimte;
 • gebleken is dat er nu al een tekort is aan circa 4000 kleine woningen, alleen al in de Randstad voor de groeiende groep daklozen;
 • er in het coalitieakkoord geen sociale paragraaf is opgenomen maar dat bij grote sociale problemen de huidige coalitie zich er niet meer achter kan verschuilen dat daarin geen uitvoeringstaak van de provincie ligt;
 • de provincie via haar netwerken en overlegorganen met gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en andere instanties (hierna betrokkenen) haar regierol dient te pakken door waar mogelijk extra opvangplekken te verzorgen voor het groeiend aantal daklozen in Noord-Holland, en gemeenten op hun verantwoordelijkheden dient te wijzen daarin;
 • de provincie zou moeten kijken waar er extra opvangplekken mogelijk zijn in leegstaand vastgoed van de provincie, gemeenten en andere instanties;
 • recent is gebleken dat extra opvang voor asielzoekers vooralsnog niet noodzakelijk blijkt te zijn en deze gereserveerde ruimten voor de (tijdelijke) opvang van daklozen gebruikt kan worden;
 • de provincie haar regierol en aanjaagrol kan gebruiken in de regietafel door dit grote sociale probleem geregeld onder de aandacht te brengen;
 • de provincie zich in de komende bestuursperiode zou moeten inzetten om meer opvangplekken te realiseren voor daklozen in de gehele Provincie.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

 • alle mogelijkheden die ter beschikking staan te gebruiken in overleg met betrokkenen om ervoor te zorgen dat er de komende tijd en jaren extra opvangplekken worden gerealiseerd voor het groeiende aantal daklozen binnen de provincie Noord Holland;
 • Provinciale Staten jaarlijks de resultaten van haar inspanningen terug te koppelen.

En gaat over tot de orde van de dag. 

« Terug