Uitfaseren fossiele energie noodzakelijk onderdeel verduurzamen glastuinbouw

Agriport A7maandag 12 december 2016 09:56

Haarlem - in de vergadering van Provinciale Staten op maandag 12 december werd de actualisatie van het uitvoeringsprogramma voor Greenport Aalsmeer vastgesteld. Op hoofdlijnen een prima document, maar er kan wel wat scherper aan de wind gezeild worden als het gaat om verduurzaming.

Gelukkig zijn de doelen zijn onomstreden en breed gedragen: we willen graag verrommeling in het landschap verminderen, waar mogelijk kleine glastuinbouw gebieden verplaatsen naar concentratie-gebieden zodat meer ruimte ontstaat voor het terugbrengen van groen of het realiseren van woningbouw, en de glastuinbouw verduurzamen.

Met betrekking tot dat laatste punt, de verduurzaming, bleek echter uit de discussie in de commissie dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over wat "duurzaamheid" in houdt. De gedeputeerde noemde veel mooie voorbeelden, maar de voordracht zelf is daar niet heel precies in. Soms wordt met duurzaamheid bedoeld: "lange termijn verbetering", soms gaat het over CO2 reductie, soms over waterkwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat de provincie in het vervolgtraject, in de uitwerking van het beleid, preciezer aangeeft wat wij onder duurzaamheid verstaan. Daarom zal straks de Partij voor de Dieren, mede namens onze fractie, GroenLinks en de SP een motie indienen die GS oproept de duurzaamheidscriteria preciezer uit te werken.

Een specifiek aspect van duurzaamheid betreft de omgang met fossiele energie. In de voordracht wordt genoemd dat "het beter benutten van fossiele energie" een vorm van herstructurering is die onder het kopje duurzaamheid vallen. Wij begrijpen dat in de transitiefase het soms nog nodig is om fossiele energie te gebruiken, maar we moeten voorkomen dat er zogenaamde "lock-ins" ontstaan. Dat betekent dat we nu investeringen doen die een overstap op volledige hernieuwbare energie vertragen. Om dit te voorkomen, en tegelijkertijd de voorgestelde plannen rondom warmtenetten niet te blokkeren, dienen wij, samen met GL, de PvdD en de SP, een amendement in waarin we voorstellen om de bewuste zinssnede te vervangen door de tekst "vormen van energie die bijdragen aan het zo snel mogelijk uitfaseren van fossiele energiebronnen".

Na een stevig, maar constructief debat, bleek er een meerderheid in Provinciale Staten te zijn om het amendement te steunen en daarmee is een belangrijke stap in de goede richting gezet.

« Terug