Koester authenticiteit en natuurwaarden Schoorlse Duinen

Schoorlse duinen 1maandag 27 februari 2017 19:37

Op 16 februari is de fractie van de ChristenUnie-SGP op werkbezoek geweest in de Schoorlse Duinen. Een werkelijk schitterend natuurgebied waar we als provincie Noord-Holland dankbaar voor mogen zijn en waar we alles aan moeten doen om dit gebied te behouden.

In dit natuurgebied, wat onder meer een prachtige mengeling is van strand, duinen en bos, is Staatsbosbeheer voornemens de biodiversiteit te versterken door de oorspronkelijke natuur meer ruimte te geven, zodat oorspronkelijke inheemse soorten beter kunnen gedijen. Sinds het jaar 1700 is de biodiversiteit in Nederland afgenomen met maar liefst 83%. Oftewel: van iedere honderd soorten die in 1700 ons land bevolkten, zijn er anno 2017 nog slechts 17 soorten over. En van de huidige biodiversiteit, vindt circa 70% een goede leefomgeving in het duingebied. En dus is het zaak om het duingebied te beschermen. 

In het plan van Staatsbosbeheer worden de uitheemse sparren grotendeels gekapt, zodat er meer open terrein ontstaat waar de inheemse soorten beter kunnen gedijen. En dat roept uiteraard vragen op: een natuurorganisatie die grootschalige kap van bomen voorstaat klinkt immers dubieus. En ook de inwoners lieten zich niet onbetuigd: met maar liefst 14155 handtekeningen protesteerden de omwonenden hiertegen. En dat is ook begrijpelijk; als je in dit prachtige gebied wandelt is het ook moeilijk te bevatten wat de consequenties zijn van deze ingreep. 

Er is natuurlijk wel iets aan de hand, als meer dan 14.000 mensen hun handtekening zetten tegen de voorgenomen bomenkap. We hebben dit ook gezien in het Goois Natuur Reservaat. Ook daar is gebleken dat we de communicatie zelf in eigen hand moeten houden en niet de uitvoerende instantie ermee opzadelen. Staatsbosbeheer moet haar werk kunnen doen en de provincie, die als opdrachtgever voor het natuurbeheer verantwoordelijk is, moet zorgen voor adequate communicatie en het betrekken van inwoners bij de plannen. 

Sommige partijen betrekken de Programmatische Aanpak Stikstof bij dit dossier. Bossen nemen immers stikstof op en als je bomen kapt, haal je stikstof uit een gebied weg. Vervolgens zou de weg vrij zijn voor onder andere megastallen of het realiseren van 130 km/h op de snelwegen. Want ook auto's stoten stikstof uit en het "recht" om dat te doen moet elders gecompenseerd worden. 

De ChristenUnie-SGP verwijst deze complottheorieen naar het rijk der fabelen. Het voorstel van Staatsbosbeheer heeft als doel het bijdragen aan de biodiversiteit en het voorkomen dat door wildgroei kostbare natuurwaarden verloren gaan. Kijkend naar wat Staatsbosbeheer in Nederland doet, is er voldoende aanleiding om te stellen dat Staatsbosbeheer weloverwogen en kundig omgaat met natuurbeheer. Omgekeerd is er – kijkend naar de gebieden die door Staatsbosbeheer beheerd worden - geen aanleiding om in te grijpen. 

Wat de ChristenUnie-SGP betreft onderschrijven wij het belang van herstel van biodiversiteit en maatregelen die als doel hebben natuurwaarden te versterken en tal van inheemse dier- en plantensoorten de kans geven om tot bloei te komen kunnen op onze steun rekenen. 

« Terug