ChristenUnie-SGP eist opheldering van GS over achterhouden informatie A8-A9

A8A9dinsdag 28 augustus 2018 15:42

De aanpassing van de bestaande ontwerpen van de verbinding tussen de A8 en de A9 blijkt al in december 2017 door ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO te zijn afgewezen. Reden van de afwijzing is dat het recht door het Werelderfgoed "De Stelling van Amsterdam" gaat en als de weg toch wordt aangelegd, dreigt de Stelling van Amsterdam haar status als UNESCO Werelderfgoed te verliezen. En dat zou natuurlijk een blamage zijn.

In een artikel in het Noord-Hollands Dagblad staat te lezen dat het college van GS al in december 2017 op de hoogte was van de afwijzing van ICOMOS, maar desondanks de plannen heeft doorgezet en een voorkeursalternatief heeft bepaald waarmee de status als UNESCO Werelderfgoed in gevaar komt. 

Ronduit ergerlijk is het gegeven dat deze informatie al in december 2017 bekend was, maar dat in de vergaderingen van de commissie Mobiliteit en Financiën, onder andere op 21-06-2018 waarin dit dossier uitgebreid aan de orde is geweest, met geen woord gerept is over deze informatie. Verschillende partijen vroegen nadrukkelijk om het standpunt van ICOMOS en het college heeft met geen woord gesproken over deze informatie en dat roept veel vragen op. De ChristenUnie-SGP heeft daarom de volgende vragen aan GS gesteld:

Geachte college van Gedeputeerde Staten,

In het Noord-Hollands Dagblad stond op 28-08-2018 het artikel “Verdiepte aanleg A8-A9 afgewezen” en daarin dat uw college al in december 2017 op de hoogte was van het standpunt van ICOMOS over de verdiepte aanleg. Te lezen is de volgende tekst:

“Icomos is hier in de mail van 22 december glashelder over: geen enkele wijziging van een bestaande variant kan door de beugel. ,,Ons rapport suggereerde andere opties, geen andere designopties.”

In de mail van ICOMOS d.d. 22 december 2017 zoals gepubliceerd op de website van de provincie staat inderdaad te lezen:

“Therefore, the Mission report suggested “other options” rather than “other design options” as it considered that none of the current options, or modifications to these, were feasible.” en “However, the mission did not consider that any existing options, or modifications to these options, could be supported at the current time. Further work is needed to explore other options.”

In de vergadering van de commissie Mobiliteit en Financiën van 21-06-2018 is dit onderwerp uitgebreid besproken en daarbij is door meerdere partijen c.q. commissieleden verwezen naar het standpunt van ICOMOS. Glashelder was dat de commissie grote waarde hecht aan het standpunt van ICOMOS en dat er mogelijk consequenties aan verbonden moeten worden. Dit kwam tot uiting in onder meer de volgende vragen en opmerkingen aan GS:

“Over de Unesco status is nog geen duidelijkheid. Het verliezen van de status hangt de provincie boven het hoofd. Het is merkwaardig dat nu met één variant aan de slag wordt gegaan en dan pas afwachten wat ICOMOS voor oordeel velt.”

“Komt er nog een toets van ICOMOS voorafgaand aan het go/no go moment? Zo nee, is het dan een idee om het go/no go moment in te bouwen na het verlossende antwoord van ICOMOS? Hoe ziet de gedeputeerde het voor zich als de provincie wel met een variant doorgaat en de status van werelderfgoed verliest?”

“ICOMOS heeft een vernietigend oordeel geveld over de gestrekte varianten en adviseert om op zoek te gaan naar andere opties. Gedeputeerde Staten concludeerden dat die er niet zijn. Leidt het landschapsplan voor de golfbaanvariant tot een ander oordeel van ICOMOS?”

“ICOMOS kan zich blijkbaar vinden in het landschapsplan van Gedeputeerde Staten. Is
daarover met ICOMOS gesproken? Wat kwam er uit dat gesprek voort?”

“Gedeputeerde Staten per brief hebben aangegeven dat het geen optie is om nu door te zetten als er geen akkoord te verwachten valt van ICOMOS.”

Vragen:

  1. Wanneer was GS op de hoogte van het standpunt van ICOMOS zoals gecommuniceerd in de mail van vrijdag 22 december 2017 16:04:17 aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het ministerie van OCW?
  2. Waarom heeft GS niet onverwijld PS geïnformeerd?
  3. Waarom heeft GS de leden van de commissie Mobiliteit en Financiën niet geïnformeerd? Graag tevens een reflectie op de beantwoording van de vragen zoals aan de orde geweest in de commissievergadering van 21-06-2018. Was de beantwoording passend in het kader van de actieve informatieplicht van GS?
  4. Waarom heeft GS desondanks gekozen voor onderzoek naar de aanpassing van het Golfbaanalternatief? Dit mede indachtig de eerder gewisselde opvattingen dat het in gevaar brengen van de status als UNESCO Werelderfgoed onwenselijk, mogelijk onaanvaardbaar is.
  5. Is GS bereid de Unesco werelderfgoed status te verliezen door een weg aan te leggen die een negatief advies heeft ontvangen van ICOMOS? Zo ja, waarom is volgens GS de Unesco werelderfgoed status van de stelling van Amsterdam waardevol? Zo nee, hoe reflecteert GS dan op haar handelen om alsnog middelen en financiën in te zetten om een variant met een negatief advies verder uit te werken?
  6. Hoeveel publiek geld is inmiddels vanaf het moment van kennisneming van de brief van ICOMOS besteed aan verdere ontplooiing van een van de door GS gewenste varianten, terwijl al duidelijk was dat ICOMOS een negatief advies had afgegeven?
  7. Hoe duidt GS deze kosten in het licht van de op haar rustende financiële zorgplicht en de eerdere toezeggingen om Unesco status te willen behouden?
  8. Is GS bereid om alsnog een variant te onderzoeken die waarschijnlijk geen negatief advies van ICOMOS krijgt en de status van de stelling behouden blijft?

De ChristenUnie-SGP hecht grote waarde aan het behoud van de status van Unesco Werelderfgoed en juist daarom is het cruciaal dat GS geen informatie achterhoudt, maar de Staten tijdig en volledig informeert. Ook is juist de cultuurhistorische waarde van dit unieke gebied een belangrijk argument geweest om tegen deze variant te zijn. Er zijn immers ook varianten, die recht doen aan de inwoners die nu juist door het ontbreken van deze verbinding veel overlast ervaren, maar die ook recht doen aan de unieke waarden van dit landschap. 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2019

juli

juni

mei

maart