Bijdrage ChristenUnie-SGP leidt tot bijstelling Omgevingsvisie

Opmeer kruidenrijk graslandmaandag 19 november 2018 17:28

Met de Omgevingsvisie wordt in een langetermijnvisie vastgelegd hoe we de provincie vormgeven tot 2050 en daarna. Het gaat erover hoe we in de toekomst gaan zorgen voor onze energievoorziening, maar ook heel concreet hoe we willen wonen, werken en leven in Noord-Holland. Het is een ambitieuze visie geworden die aangeeft hoe we Noord-Holland duurzamer en leefbaarder willen maken.

De ChristenUnie-SGP kan zich op hoofdlijnen vinden in de visie, maar is ook kritisch op een aantal punten. Ten eerste zijn wij teleurgesteld dat er zo weinig visie is over de toekomst van Schiphol. Wij hebben gepleit om glasheldere voorwaarden te stellen aan Schiphol, dat nieuwe ontwikkelingen alleen kunnen als de uitstoot en de geluidsoverlast afnemen.

Ook vinden wij de visie op de auto kortzichtig. De grote steden zijn er al achter dat ze vooral moeten inzetten op lightrail en snelle busverbindingen, maar de provincie blijft hard inzetten op de auto. Wij pleiten voor een zogenoemde “modal-shift” waarbij de nadruk ligt op openbaar vervoer en de fiets als vervoermiddel.

Een derde punt betreft de weinig concrete maatregelen om bodemdaling tegen te gaan. Een groot deel van Noord-Holland bestaat uit veenweidebodem en die zakt langzaam maar zeker naar beneden. Dat is niet alleen vervelend voor boeren omdat de inkomsten teruglopen, maar ook verrotten de houten palen, waar veel historische panden op staan.

Successen

De ChristenUnie-SGP heeft op een aantal cruciale punten kunnen bijsturen. Er was een meerderheid in Provinciale Staten voor ons wijzigingsvoorstel, waarin wordt gezorgd dat we geen loze beloften doen in de Omgevingsvisie, maar dat we ons beleid aanpassen als we dreigen onze ambities niet te halen. Daarmee hebben we een stevige stok achter de deur om ook waar te maken wat er in de Omgevingsvisie staat.

Ook zijn voorstellen van de ChristenUnie-SGP om het Noord-Hollandse landschap beter te beschermen aangenomen en hebben we samen met andere partijen voorstellen ingediend die ervoor zorgen dat bij nieuwe ontwikkelingen altijd te streven naar het vergroten van de biodiversiteit.

Tenslotte was een meerderheid het met ons eens dat niet Gedeputeerde Staten, maar Provinciale Staten de programma’s gaat vaststellen, waardoor de democratie verder versterkt wordt en bijgestuurd kan worden waar nodig.

De ChristenUnie-SGP zal bij de uitwerking een vinger aan de pols houden en waar nodig met initiatieven komen.

« Terug