Heldere financiële kaders nodig voor Waddenfonds

Waddenzeemaandag 08 juli 2019 16:22

In het Waddenfonds werken de provincies Noord-Holland, Groningen en Friesland samen om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Dat gebeurt door middel van financiële ondersteuning van initiatieven in het Waddengebied. Zowel ondernemers, stichtingen en verenigingen als lagere overheden kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de uitvoering van een project. 

De Waddenzee is internationaal erkend als een zeer waardevol natuurgebied en staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Als ondiep getijdegebied tussen de Waddeneilanden en de vaste kust is het een kraamkamer en pleisterplaats voor miljoenen vogels, vissen en zoogdieren. Ook landschappelijk worden de Waddenzee, de Waddeneilanden en de kust beschouwd als een uniek gebied.

Het ecosysteem is kwetsbaar en de natuurwaarden in het Waddengebied staan onder druk. Dat geldt ook voor de economische vitaliteit van het Waddengebied. Daarom worden de middelen van het Waddenfonds worden ingezet om de ecologie en economie duurzaam en significant een kwaliteitsimpuls te geven.

In 2007 zijn vier hoofddoelen geformuleerd, die richting geven bij de besteding van het geld. Deze hoofddoelen zijn:

  1. Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied;
  2. Het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;
  3. Een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding ten aanzien van het Waddengebied;
  4. Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied.

De ChristenUnie is dan ook enthousiast over het Waddenfonds en de wijze waarop met dit kostelijke, maar ook kwetsbare gebied wordt omgegaan. Wel is er een punt van aandacht en dat is de grip op de financiën. In een eerder stadium zijn door Provinciale Staten de kaders vastgesteld waar de projecten aan moeten voldoen, maar nu wordt er geen lijst van concrete projecten voorgelegd, maar alleen de vraag om meer geld. En dat is wat ongelukkig. 

Wij willen graag een concrete lijst van projecten, zodat we op een goede manieren prioriteiten kunnen stellen. Als er projecten zijn, die  bijdragen aan de ontwikkeling van ecologie, natuur, toerisme en duurzaamheid, maar waar nog geen financiële dekking voor is, dan is het beschikbaar stellen van meer budget voor de ChristenUnie bespreekbaar. Wel willen we voorkomen dat we de grip kwijtraken op het Waddenfonds, want daarvoor is het gebied te kwetsbaar en is gemeenschapsgeld te kostbaar. 

Na een korte discussie heeft het College van Gedeputeerde Staten toegezegd in een commissievergadering na het zomerreces hierop terug te komen.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2020

september

augustus

juni

mei

maart

februari

december 2019

november