Stikstofcrisis: geef boeren perspectief!

cuagrarmaandag 11 november 2019 12:15

Jarenlang is het de Nederlandse overheid niet gelukt om de stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden voldoende terug te brengen en inmiddels heeft de wal het schip gekeerd. De huidige stikstofcrisis raakt heel veel mensen direct, in het bijzonder werknemers in de bouwsector en agrariërs.

Zij maken zich zorgen over het voorbestaan van hun bedrijf op de korte of te lange termijn. En die zorgen zijn heel terecht. Er staan ontzettend veel levens op de kop. Maar het is ook een probleem voor de overheid, nu duidelijk is geworden dat zij haar beleid en wetgeving niet op orde heeft. 

Wat we echter nu niet moeten doen, is halsoverkop oplossingen suggereren waarvan de consequenties niet goed doordacht zijn. Ideeën zoals die dit weekend door de PVV geopperd werden om via een noodwet alle bouw- en landbouwprojecten van dwingend maatschappelijk belang te verklaren, helpen ons van de wal in de sloot. Hetzelfde geldt voor het voorstel van Forum voor Democratie om latente ruimte van boeren te verhuren aan de industrie. Dit zorgt voor een toename van de stikstofuitstoot. Zoals de commissie Remkes heeft geadviseerd: de tijd van juridische trucjes is voorbij, het gaat nu om echte oplossingen.

Het is daarom nu een moment om een pas op de plaats te maken en oplossingen te zoeken die op de lange termijn de natuur en de samenleving ten goede komen. De regering heeft beloofd om samen met de provincies en in overleg met relevante partijen op 1 december te komen met een verdere uitwerking van de beleidsregels. Daar kijken wij hoopvol naar uit. Ook heeft de minister al aangekondigd om een drempelwaarde in te voeren zodat kleine projecten weer vergund kunnen worden. Wat de ChristenUnie betreft wachten we op de uitkomst van dit proces voordat we nieuwe stappen zetten. Laten we voorkomen dat we weer in de chaos van 11 oktober belanden.

De ChristenUnie wil wel de gelegenheid gebruiken om de gedeputeerde de volgende richtingaanwijzers mee te geven:

  1. Zorg dat de afspraken daadwerkelijk leiden tot afname van de stikstofdepositie op de natuurgebieden en die juridisch houdbaar zijn
  2. Voorkom dat de agrarische sector "op slot gaat", maar zorg dat er ruimte komt voor agrariërs om zich te ontwikkelen richting de door ons gewenste landbouw, zeg maar de kringlooplandbouw.

Het oplossen van de problemen zal pijn doen. Maar we vinden het van belang om de pijn van de te nemen maatregelen op een eerlijke manier te verdelen. Het kan niet zo zijn dat één sector verantwoordelijk wordt voor de oplossing van problemen die door veel meer factoren wordt veroorzaakt. 

3. Het oplossen van de problemen zal pijn doen. Maar we vinden het van belang om de pijn van de te nemen maatregelen op een eerlijke manier te verdelen. Het kan niet zo zijn dat één sector verantwoordelijk wordt voor de oplossing van problemen die door veel meer factoren wordt veroorzaakt. 

Vanwege die eerlijke verdeling zijn wij benieuwd hoe het gesteld is met de stikstofuitstoot van niet-agrarische bedrijven in Noord-Holland. Uit een verkennend onderzoek van de provincie Noord-Brabant is gebleken dat van de 95 geïnspecteerde niet-agrarische bedrijven zonder vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming er 35 zo'n vergunning wel nodig zouden hebben. De conclusie was dat er geen goed zicht bestond op de stikstofuitstoot van niet-agrarische bedrijven in de provincie Noord-Brabant.

Wij vragen ons dan ook af hoe dit is in Noord-Holland. Als het beeld uit onze provincie overeenkomsten vertoont met het beeld uit Noord-Brabant, is het dringend gewenst om daar zicht op te krijgen. Juist ook om tot een eerlijke verdelig te kunnen komen. Gedeputeerde Rommel heeft toegezegd hier werk van te maken en te onderzoeken of en in hoeverre dit ook in Noord-Holland speelt.

De ChristenUnie wil dan ook dat het college van Gedeputeerde Staten met het Rijk in gesprek gaat over de stikstofmaatregelen en zich ervoor inzet dat binnen de kaders die nodig zijn om de stikstofdepositie in kwetsbare natuur terug te brengen er ruimte komt voor agrariërs om zich te ontwikkelen richting een kringlooplandbouw. De motie die hierover is ingediend, kunt u hier downloaden.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2020

september

augustus

juni

mei

maart

februari

december 2019

november