Hoorzitting Formule 1

Circuitpark Zandvoort.jpgdinsdag 03 december 2019 20:08

Circuitpark Zandvoort heeft aangekondigd een Formule-1 race te willen organiseren op 3 mei 2020, met de mogelijkheid dit in 2021 en 2022 nogmaals te doen. Om een en ander te realiseren doet de initiatiefnemer een beroep op de bestaande vergunningen, maar zijn/waren ook aanvullende vergunningen en ontheffingen nodig.

De provincie Noord-Holland treedt op als bevoegd gezag bij het verlenen van één ontheffing en één vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Beide werden verleend. In beide gevallen spanden derden een kort geding aan en in beide gevallen werden eisers in het ongelijk gesteld. Bij het verlenen van de ontheffing sprak de rechter uit dat er sprake was van een Dwingende Reden van Groot Openbaar Belang. Een bodemprocedure loopt nog.

Het voorgenomen evenement trekt veel aandacht, vanwege de successen van Max Verstappen, maar ook vanwege de ‘stikstofcrisis’. Waar boeren en bouwsector een pas op de plaats moeten maken, zou het Formule-1 evenement wel doorgang kunnen vinden. Dit wordt onderbouwd met de conclusie van Ingenieursbureau Peutz dat de netto stikstofdepositie rondom het evenement niet toeneemt.

Provinciale Staten heeft weinig mogelijkheden invloed uit te oefenen op de gang van zaken. Een initiatiefnemer richt zich immers tot het bevoegd gezag, het gemeentebestuur van Zandvoort en Gedeputeerde Staten Noord-Holland. Om als controlerend en kaderstellend orgaan toch beter inzicht te krijgen in de invloed van zo’n ingrijpend evenement in de provincie, organiseren SP, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie een hoorzitting/ronde tafel, met als doel zoveel mogelijk feiten en inzichten op tafel te krijgen. Deelnemers zijn o.a. bioloog Marc Janssen (Stichting Duinbehoud) en jurist Valentijn Wösten.

De belangrijkste vragen die aan de orde komen zijn:

  1. Wanneer kan het provinciebestuur het instrument Dwingende Reden van Groot Openbaar Belang inzetten om een ontheffing te verlenen? Wat is de jurisprudentie op dit punt en wat zegt de Habitatrichtlijn?
  2. Hoe is de werkelijk te verwachten stikstofuitstoot en -depositie berekend en hoe verhoudt die zich tot de vergunde ruimte? Hoe houdbaar is vergunningverlening waarbij wordt geconcludeerd dat de uitstoot daalt op basis van de theoretisch maximale uitstoot i.p.v. de werkelijke uitstoot in het verleden?
  3. Hoe verhouden de besluiten en werkzaamheden rondom Formule 1 in Zandvoort zich tot Europese voorschriften, zoals de vier Europese milieubeginselen (het voorzorgsbeginsel, het beginsel dat de vervuiler betaalt, het beginsel dat milieuvervuiling aan de bron dient te worden bestreden en het beginsel van preventief handelen)?

Wij nodigen u van harte uit de bijeenkomst bij te wonen. U kunt de hoorzitting ook via de livestream volgen of op een ander moment terugkijken. 

Eric Smaling (SP)
Ines Kostić (Partij voor de Dieren)
Michel Klein (ChristenUnie)

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2020

september

augustus

juni

mei

maart

februari

december 2019

november