Lage waterstand langs Durkweg in Kwadijk onderzocht

Durkweg.jpgmaandag 29 juni 2020 20:23

Na schriftelijke vragen van de ChristenUnie Noord-Holland over bodemdaling in de Zeevang, ten noorden van Kwadijk (Natura 2000- gebied), hebben Gedeputeerde Staten (GS) aangegeven actie te ondernemen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is door GS gevraagd om een feitenrelaas van de peilen en zakkingen, dat binnenkort beschikbaar komt.

Achtergrond
GS zijn bekend met de lage waterstand in dit gebied. Langs een groot deel van de Durkweg is sprake van peilafwijkingen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft in 2019 vergunningen verleend aan individuele grondeigenaren om een peil te mogen instellen, dat lager ligt dan het peilbesluit. Deze peilafwijkingen worden onderbemalingen genoemd.

De vergunningverlening langs de Durkweg vond plaats in het kader van het opschonen en actualiseren van oude situaties, waardoor de vergunningen nu voldoen aan de ‘beleidsregels peilafwijkingen 2009’ van het Hoogheemraadschap. De peilafwijkingen zijn de belangrijkste oorzaak van de lage waterstand.

De waterstanden kunnen positief worden beïnvloed door de vergunningen te wijzigen en een kleinere peilafwijking toe te staan. Dit vergt overleg tussen de provincie en het Hoogheemraadschap en de grondeigenaren, in relatie tot de functies van het gebied.

‘Vernatting’ is een speerpunt in het Actieplan Weidevogels (motie ChristenUnie Noord-Holland). In de NNN-gebieden met weidevogels is de waterhuishouding soms niet toereikend en is samenwerking tussen partijen nodig om dat te verbeteren.

Het Natura2000-gebied Zeevang is uitsluitend aangewezen op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Het desbetreffende beheerplan ziet toe op het behoud van de kwaliteit en kwantiteit van het leefgebied van negen soorten niet-broedvogels, die hier tijdens de trek in voorjaar en najaar foerageren. Het betreft zowel ganzen en smienten, als een aantal weidevogelsoorten.

In de evaluatie van het Natura2000-beheerplan Zeevang 2013 – 2019 is geconcludeerd, dat de omstandigheden in het gebied en de trends van de verschillende soorten laten zien dat aan het doel van behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor de verschillende soorten wordt voldaan. Er is toen, in 2019, geen noodzaak gebleken om andere of nieuwe maatregelen te gaan nemen. Om te volgen of de huidige waterstand gevolgen heeft op de langere termijn, blijven GS de kwaliteit en kwantiteit van het leefgebied monitoren.

GS achten de gevolgen op deze locatie op dit moment - ten aanzien van de Natura2000- doelen – aanvaardbaar. Wel is bekend dat lage slootpeilen raken aan de algehele biodiversiteit, aan onze specifieke zorg voor het behoud van het (natte) weidevogelhabitat en het stoppen, remmen en zo mogelijk herstellen van de bodemdaling. GS noemen lage slootpeilen om deze redenen ongewenst.

Vragen over waterpeilen Het Hoogheemraadschap gaat over het waterpeil, maar de Provincie is aangewezen als ‘beheerder’ van Natura 2000 gebied. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor het peilbeheer. Situaties van drooggevallen sloten kunnen aan HHNK worden gemeld. Het Hoogheemraadschap zal vervolgens de situatie ter plekke beoordelen en kan indien nodig handhavend optreden op basis van de vigerende vergunningen. Burgers kunnen met hun vragen over waterpeilen ook terecht bij het Hoogheemraadschap.

Contact over dit onderwerp
Esther Kaper-Hartenberg
commissielid ChristenUnie Noord-Holland
hartenberge@noord-holland.nl

Foto: Wijnand Bartelson

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

april 2021

maart

februari

december 2020

november

oktober

september

augustus