Algemene Beschouwingen

Persfoto Michel Klein.jpgmaandag 09 november 2020 13:31

Op maandag 9 november stonden de Algemene Beschouwingen op de agenda. In deze beschouwingen doen politieke partijen uit de doeken wat zij voor plannen hebben voor het nieuwe jaar en de nieuwe begroting. Namens de ChristenUnie hield fractievoorzitter Michel Klein het volgende betoog:

Meneer de voorzitter, we hadden het allemaal niet gedacht, vorig jaar. Dat onze bussen bijna leeg zouden zijn. De sportvelden stil, de musea verlaten, de theaters uitgestorven, de stoelen in de dorpshuizen opgestapeld. Dat zo veel mensen zich zorgen zouden maken over hun kwetsbare familieleden, hun bedrijf, of hun inkomen. Dat studenten in afzondering online hun lessen zouden volgen, dat sommige ouderen nauwelijks meer anderen ontmoeten, dat de eenzaamheid groeit en de somberheid toe neemt. Dat we snakken naar een hug, een klap op een schouder of een arm om je heen.

Maar, we hadden ook niet gedacht dat we de herfstzon zó zouden waarderen, dat we de natuur dichtbij zouden herontdekken, de stilte opnieuw konden horen, de hemel blauwer dan ooit zouden zien, dat de creativiteit en veerkracht in de samenleving zo groot zou zijn, en dat we zo scherp zouden zien wat écht telt. De mooiste dingen in het leven, zijn geen dingen, zoals het CDA het terecht schetste. Als ons iets duidelijk is geworden de afgelopen maanden, is het dat wij ons leven niet in ons hand hebben. Dat deze wereld niet zo maakbaar is als we misschien dachten.

Meneer de voorzitter, in de afgelopen weken hebben wij al gedebatteerd over de twee corona-fondsen van de provincie, die bedoeld zijn om maatschappelijke organisaties te steunen bij te dragen aan een duurzaam herstel uit de crisis. Vandaag moeten wij, met alle onzekerheid die er is, de financiële kaders voor het volgende jaar vaststellen. 

De ChristenUnie is in grote lijnen tevreden met de begroting. In tegenstelling tot vorig jaar zien wij dat de ambities van dit college om het provinciale beleid op een duurzamer spoor te zetten, dit jaar zichtbaar zijn door vertaald in de begroting. Dat is onverminderd belangrijk. Want de corona-crisis mag dan op dit moment enorme gevolgen hebben, we zitten midden in een grotere crisis waarvan de gevolgen op de lange termijn nog veel meer impact zullen hebben. De manier waarop onze economie en westerse samenleving is ingericht vraagt méér van de aarde dan wat zij kan geven. Het klimaat verandert, de natuurlijk verslechtert. Het is onze opdracht om een goed beheerder voor de prachtige schepping te zijn, en te zorgen dat mensen ver weg en mensen die na ons komen niet tekort wordt gedaan. De provincie kan daaraan bijdragen door beleid dat fossiel energieverbruik reduceert, het gebruik van grondstoffen terugdringt, de CO2-uitstoot laat afnemen, en dat bijdraagt aan de versterking van de natuur en de biodiversiteit. Dit krijgt o.a. vorm in het Actieprogramma Klimaat, en straks in het Regionaal Mobiliteitsprogramma, maar ook in het Masterplan Biodiversiteitsherstel en het Programma Natuur. Wij zullen u het komende jaar scherp houden op deze onderwerpen.

De ChristenUnie wil u een vijftal aandachtspunten meegeven.

Ten eerste, u bent het met ons eens dat economische ontwikkeling geen doel op zich is, maar moet gericht zijn op het welzijn van mensen. Niet de euro's die we uitgeven, maar wat ze bijdragen aan het geluk van mensen is bepalend. In Noord-Holland hebben we al een aantal jaren de "Barometer Welvaart en Welzijn", maar die is in de begroting een beetje is weggestopt in programma 6.5 over Economie en de data is deels verouderd. Het is daarom niet direct duidelijk in welke mate ons beleid bijdraagt aan de welzijnsdoelen. Wij willen u uitdagen om in het komend jaar concreter te laten zien hoe deze factoren zich ontwikkelen als gevolg van ons beleid. Dat betekent wellicht een directere koppeling met de monitoring van de verschillende natuur- en duurzaamheidsdoelen, en een prominentere plaats in de begroting. Wilt u daar aan werken?

Ten tweede: de agrarische sector heeft het zwaar, omdat allerlei uitdagingen samenkomen op het boerenerf. De reductie van de stikstofuitstoot, de versterking van de natuur, het behoud van de weidevogel, de zorg voor ons landschap, alles raakt aan het boerenbedrijf. Terwijl veel boeren zich met hart en ziel inzetten voor gezond voedsel, en hun kennis en kunde gebruiken voor de zorg voor hun land en dieren, ervaren zij weinig waardering en veel kritiek. Dit moet echt beter. Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Berno Strootman, roept in een advies aan de minister op tot een "nieuwe deal" tussen boeren en maatschappij, waarin boeren zorg dragen voor het klimaat, de biodiversiteit, een rijk bodemleven, schoon water en een aantrekkelijk landschap, in ruil voor eerlijke prijzen voor het voedsel dat ze produceren. Wilt u deze adviezen meenemen in de Voedselvisie die u aan het maken bent?

Ten derde de woningbouw: de vraag naar woningen is sowieso groot, maar de vraag naar betaalbare woningen is helemaal groot. De huizenprijzen zijn in een groot deel van onze provincie echter zo gestegen, dat het voor veel (jonge) mensen nauwelijks mogelijk is een huis te kopen. Vaak eisen gemeenten in nieuwbouwprojecten wel dat een deel van de woningen in de categorie “betaalbaar” valt, maar soms gaat dat om huizen van 350.000 tot 400.000 euro. Voor de meeste mensen is dit veel te duur, omdat het bedrag dat je kunt lenen niet hoger is dan 5 keer je jaarsalaris. Het probleem is dat de term "betaalbaar" niet gedefinieerd is. De ChristenUnie vindt dat dit beter moet, en daarom  dienen we een motie in: "Betaalbare woningen echt betaalbaar" met als dictum:

dragen GS op te stimuleren dat in de regionale Woonakkoorden een duidelijke definitie wordt opgenomen van wat wordt beschouwd als de categorie “goedkoop” / “betaalbaar”, en daarbij uit te gaan van een prijs van maximaal 5 x het modaal inkomen in Nederland (zijnde € 182.500 in 2020)

Ten vierde, het Openbaar Vervoer. De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de lange termijn gevolgen van de corona-crisis op het busvervoer. De vicieuze cirkel is duidelijk: minder mensen in de bus, minder inkomsten, minder aanbod, en ga zo maar door. U noemt dit probleem ook in de begroting, maar presenteert nog geen oplossing. Wij willen u oproepen om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de kwaliteit van het OV permanent verslechtert als gevolg van deze crisis. De motie van de SP die wij mede indienen is een eerste stap, maar er moet meer gebeuren. Kunt u toezeggen dat uw ambitie is om het aanbod van ons OV op de lange termijn in stand te houden? En kunt u vertellen wanneer u daar bij ons op terug komt?

Ten vijfde: de provincie zet stevig in op de verduurzaming van particuliere woningen, o.a in het kader van het Actieprogramma Klimaat, en in de uitwerking van het Duurzaam Herstelfonds. Dat is een prachtig streven, maar het risico bestaat dat vooral mensen met financiële middelen mee kunnen doen. En ook dan ontstaat een vicieuze cirkel: de energielasten van armere mensen nemen toe ten opzichte van de energielasten van mensen die verduurzaming kunnen betalen, wat leidt tot energiearmoede. Dat wil de ChristenUnie niet laten gebeuren. In een recent onderzoek concludeert TNO dat samenwerking nodig is om energiearmoede aan te pakken. Zij schrijven: "Met name de provincies Utrecht, Zuid-Holland, en de noordelijke provincies financieren en stimuleren onderzoek, zetten provinciale programma’s op en ondersteunen gemeenten in hun energiearmoedeprojecten." Bent u bereid om in contact te treden met deze provincies om te zien wat Noord-Holland daar van kan leren?

Tot zover de aandachtspunten van de ChristenUnie. 

Meneer de voorzitter, tot slot een persoonlijke noot. Ik begon met het schetsen van de enorme maatschappelijke impact van de corona-crisis. Hoe alles zo anders is dan we een jaar geleden dachten. De moeite en de zorg die er is, maar ook de positieve kanten, dat we nu beter zien wat écht telt. Meneer de voorzitter, voor laat dit voor mij ook een glimp zien van hoe de wereld zou kunnen zijn, hoe de wereld bedoeld is. Ik wens u van harte de zegen van God toe bij het bijdragen aan die wereld.

Dank u wel.

Michel Klein

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

oktober 2021

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

december 2020

november