Statenvergadering 29 juni 2009

vrijdag 03 juli 2009 01:11

Subsidie voor Museumstoomtram Hoorn-Medemblik en miljoeneninvestering in wegen en openbaar vervoer.

Museumstoomtram
Het voorstel van Gedeputeerde Staten om de museumstoomtram een subsidie van € 614.000 toe te kennen kreeg de steun van de fractie ChristenUnie-SGP. Dit bedrag is de helft van het totale bedrag dat nodig was om de schuldenlast te saneren.

Belangrijk in de afweging van onze fractie was dat de andere helft van het totale bedrag dat nodig is om de schuldenlast te saneren door de West-Friese gemeenten wordt opgebracht. De basis voor het verlenen van de subsidie door de provincie vormt een doortimmerd bedrijfsplan 2008. Daarbij komt de voorwaarde dat de gemeente Hoorn gedurende 10 jaar garant staat voor een sluitende begroting. Enkele dagen  voor de statenvergadering ontvingen de statenleden  de toezegging op schrift dat de gemeente Hoorn hiermee instemt. De gemeenteraad van Hoorn zal op 30 juni als hamerstuk een besluit nemen.


Investeren in betere bereikbaarheid
Voor het verbeteren van de veiligheid en de doorstroming is eerder dit jaar door provinciale staten een bedrag van € 160 miljoen beschikbaar gesteld. Daar bovenop gaat het voor de aanleg van snelle busverbindingen om een bedrag van € 140 miljoen. Dit geld komt uit een fonds genaamd TWIN-H en dit betekent tweede investeringsimpuls Noord-Holland.Bodemsanering
De voormalige gasfabrieklocaties in Alkmaar en Hilversum ontvangen € 450.000 en respectievelijk € 250.000. Voor de IJtochtkade in de Haarlemmermeeris € 2 miljoen beschikbaar. Provinciale staten stemden vrij vlot in met het voorstel van het college. Deze drie bodemsaneringsprojecten worden gefinancierd uit het extra investeringsbudget. Gedeputeerde Heller kreeg geen steun om een onderdeel uit het voorstel om de resterende 2,3 miljoen uit de voor dit doel gereserveerde budget aan te wenden zonder ruggespraak met de staten. In lijn met de wens van de staten zal de gedeputeerde ook de resterende projecten voor advies voorleggen aan de betreffende statencommissie.


Goede woonkwaliteit
Een provinciale woonvisie kan voor de provincie een instrument zijn om meer grip te krijgen op de kwaliteit van de woningvoorraad op regionaal niveau. Hiervoor worden regionale actieprogramma’s opgesteld. Als gemeenten de gemaakte afspraken niet nakomen dan kan de provincie de inzet van juridische middelen overwegen. Om dit te voorkomen wordt in nauw en goed overleg met de gemeenten en marktpartijen de woonvisie opgesteld. De kadernotitie, als voorloper op de provinciale woonvisie, kreeg het fiat van alle fracties in provinciale staten.


Natuurbrug Laarderhoogt
Het voorstel van Gedeputeerde Staten om € 3 miljoen bij te dragen aan de Natuurbrug Laarderhoogt in ’t Gooi viel goed bij alle fracties. Bij verkoop c.q. aanbesteding van het gebied Crailo in 2010 vloeit dit geld weer terug in de provinciekas. Er was ook unanieme steun voor de Strategische nota Duurzame Energie.


Weidevogels in Noord-Holland
Gedeputeerde Staten pleiten voor een concentratie van beheersmaatregelen in een aantal kernen om de voor Noord-Holland karakteristieke weidevogelpopulatie te behouden. Via de gerichte aansturing van budgetten vindt aanvullend sturing plaats. Op regionaal niveau komen daartoe beheerplannen en vindt systematisch evaluatie plaats.

Diverse woordvoerders signaleerden de spanning tussen de ambitie en het gereserveerde budget. Een motie van de Partij voor de Dieren om onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om de sterfte van weidevogels in westelijk Afrika en Zuid-Europa te voorkomen kreeg statenbreed steun.


Uitvoeringskader Ganzen

In het uitvoeringskader ganzen is de inzet van Gedeputeerde Staten gericht op het planmatig bestrijden van de landbouwschade door ganzen. Achtereenvolgens is de inzet gericht op preventie, verjaging met ondersteunend afschot, nestbe-handeling en vangacties. Als dit alles te weinig helpt dan wordt als laatste middel de jacht toegestaan.

In zijn beantwoording van de verschillende woordvoerders sprak gedeputeerde Visser met emotie in zijn stem. Dit is het enige onderdeel in zijn portefeuille is dat hij niet zal missen als hij binnenkort geen gedeputeerde meer is. Hij bleek regelmatig te zijn overladen met bedreigingen van de zijde van de dierenbeschermers, terwijl als vogelliefhebber dit dossier hem zwaar op de maag lag. Met uitzondering van de Partij voor de Dieren, de SP en fractie Braam was er in provinciale staten ruime steun voor zijn aanpak.

Afscheid
De statenvergadering van 29 juni was het laatste optreden van de gedeputeerden Hooijmaijers, Mooij en Visser in provinciale staten. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen waren zelfs tijdens de statenvergadering van 29 juni druk met elkaar in gesprek over de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. De lunchpauze werd zelfs met drie kwartier verlengd met instemming van de Commissaris van de Koningin Deze gang van zaken werd door de fractie ChristenUnie-SGP niet op prijs gesteld. Waarschijnlijk komen provinciale staten volgende week maandag 6 juli nog bijeen. Dan zal een debat over het nieuwe coalitieakkoord plaatsvinden en de installatie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

« Terug