Statenvergadering 6 juli 2009.

woensdag 15 juli 2009 01:18

Coalitieakkoord en nieuw college Gedeputeerde Staten.

Coalitieakkoord
Aan het begin van de Statenvergadering gaf formateur Talsma (PvdA) een toelichting op het verloop van de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en GroenLinks. Het coalitieakkoord ‘kort en krachtig’ was slechts 1 A4tje lang. De verklaring hiervoor was volgens Talsma dat het college niet gevallen was over inhoudelijke meningsverschillen tussen de coalitiepartijen. In een kleine drie weken was het proces vrijwel rimpelloos verlopen volgens de formateur. Het collegeprogramma ‘krachtig, in balans’ blijft onverkort overeind en door middel van ‘kort en krachtig’ willen de coalitiepartijen eigen accenten leggen en de gelegenheid aangrijpen om in te spelen op de actualiteit.

Hiervoor is door de coalitiepartijen gekozen om de imagoschade te herstellen en het vertrouwen van de burger in Noord-Holland terug te winnen. Aan het slot van zijn betoog trok de formateur het boetekleed aan met de woorden ‘sorry Noord-Hollanders, we hadden beter op moeten letten. Maar geef ons wel de kans om met het nieuwe college de gemaakte fouten te herstellen.’

De complete oppositie reageerde verontwaardigd over de gang van zaken rond de formatie-onderhandelingen en de wijze waarop de doorstart van het College van Gedeputeerde Staten vorm zou moeten krijgen. Meerdere sprekers trokken als conclusie dat het probleem vooral zat in de spelers en niet in het scenario.

Namens de fractie ChristenUnie-SGP hekelde Ab Roetman het kiekeboe spelen van een aantal Gedeputeerden die waren weggelopen voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ook nam hij het de VVD fractie kwalijk maandenlang getreuzeld te hebben en te verzuimen tijdig bestuurlijke consequenties te trekken uit het verlies van miljoenen euro’s gemeenschapsgeld. ‘Een bekwaam bestuurder als Mooij is daarvan uiteindelijk het slachtoffer geworden’. ‘

De conclusie van mijn fractie is dat de motie van wantrouwen op 15 juni ingediend door de voltallige oppositie alsnog via de achterdeur is uitgevoerd door de coalitiepartijen’. Roetman constateerde dat nog onduidelijk bleef wat er gebeurde met de 900 miljoen euro uit de verkoop van de NUON-aandelen of hoe voor 2010 een sluitende begroting wordt gerealiseerd.

De fractie ChristenUnie-SGP rekent erop dat uiterlijk in de maand september duidelijkheid komt over de besteding van de opbrengst uit de verkoop van de NUON-aandelen.

Confrontatie tussen de coalitiepartijen en de oppositie
Tussen de coalitiepartijen en de voltallige oppositie kwam het in de eerste termijn tot enkele stevige en felle interrupties. De VVD-fractievoorzitter noemde het onterecht dat alle pijlen van kritiek alleen op de VVD waren gericht. Hij was niet bereid de interne zaken die bij de VVD in dit proces een rol hebben gespeeld uit te leggen. Een brief van het VVD-statenlid mevrouw Humalda, uitgereikt tijdens de statenvergadering, maakte deze uitspraak dubieus.  Het statenlid kondigde aan de staten te zullen verlaten omdat zij zich niet kon verenigen met het standpunt van de VVD-fractie over het onderzoeksrapport. De VVD-voorman verwierp het beeld dat zijn partij haar dominante positie in het college heeft verloren en de PvdA daarvan profijt trekt. De PvdA-fractieleider constateerde dat we allemaal verliezers zijn en dat ook de positie van de Commissaris van de Koningin is aangetast. De herschikking van de portefeuilles tussen de nieuwe gedeputeerden was naar zijn mening noodzakelijk om duidelijker te krijgen dan voorheen welke individuele verantwoordelijkheden iedere gedeputeerde heeft. Voor de oppositie werd nogmaals bevestigd dat binnen de  coalitie stevig was gediscussieerd over de nieuwe portefeuilleverdeling. Hieruit blijkt ook dat ten koste van de VVD de posities van de PvdA en het CDA zijn versterkt.


Verkiezing en installatie nieuwe ploeg gedeputeerden
Na een rommelige en langdurige stemprocedure bleek dat de oppositie vanwege de onvrede over het handelen van de VVD-fractie tegen de benoeming van de twee nieuwe VVD-gedeputeerden had gestemd. Een unicum in de provinciale politiek van Noord-Holland. Een politieke afstraffing van de andere drie coalitiepartijen voor de verfoeide ‘sorry-cultuur’ bleef achterwege. De Commissaris van de Koningin kon vervolgens de nieuwe collegeleden, bestaande uit vier vrouwen en drie mannen, installeren.

Samenstelling college van Gedeputeerde Staten:
Sacha Baggerman, PvdA. portefeuille: jeugd, wonen en welzijn
Rinske Kruisinga, CDA, portefeuille: water, europa en p&o
Jaap Bond, CDA, portefeuille: economische zaken en samenwerking
Bart Heller, GroenLinks, portefeuille: milieu, energie, natuur en gemeentelijke samenwerking

Nieuw:
Elisabeth Post, VVD, portefeuille: financiën en verkeer en vervoer
Laila Driessen, VVD, portefeuille: ruimtelijke ordening en grondbeleid
Rob Meerhof, PvdA, portefeuille: zorg en welzijn, landelijk gebied en bestuur.

Installatie gedeputeerden
vlnr: E. Post, L. Driessen, R. Kruisinga, J. Bond, S. Baggerman, R. Meerhof, B. Heller

 

« Terug