Stop met overbodig onderzoek, steek handen uit de mouwen voor CO2 reductie.

DSC_1280 edited vierkantmaandag 29 mei 2017 14:28

De ChristenUnie-SGP is een groot voorstander van het concreet maken van de effecten van ons beleid rondom op de CO2 uitstoot. In de zogenaamde "Routeplanner CO2-reductie" wordt de stand van zaken van rondom CO2 uitstoot beschreven en daar zijn wij zeer content mee. We hebben er wel moeite mee dat er vier ton wordt uitgegeven om de uitstoot van de eigen organisatie in kaart te brengen.

Want wat is nu precies het doel van die monitoring? Al sinds 2007 geldt immers de wettelijke plicht dat in gebouwen van bedrijven en instellingen “alle maatregelen zijn genomen met een maximale terugverdientijd van 5 jaar”. Dit is precies het doel van de inventarisatie die genoemd wordt in het voorstel. Maar als het al 10 jaar een wettelijke plicht is, kan het in kaart brengen van deze mogelijkheden nooit nieuw beleid zijn. Ook het registeren van het provinciale energieverbruik lijkt ons een taak die reeds onderdeel is van de lopende uitvoering, gezien het feit dat voor energielevering betaald wordt. En het bepalen van de CO2 uitstoot op basis van die cijfers hoeft geen vier ton te kosten.

Bovendien heeft de provincie besloten om in 2030 of uiterlijk in 2040 de eigen organisatie “klimaatneutraal” te hebben gemaakt. Bij iedere vervanging en onderhoud zal in de komende jaren dus per definitie een keuze moeten worden gemaakt die leidt tot "klimaatneutraal" in uiterlijk 2040. Een gedetailleerd rapport nu is daarvoor helemaal niet nodig. Ga gewoon aan de slag en bepaal bij ieder besluit wat je neemt wat de consequenties van het besluit zijn voor het reduceren van de CO2 uitstoot.

We zouden met de 400.000 euro een veel effectievere bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. We zouden bijvoorbeeld via een subsidieregeling 80 huizen energieneutraal maken en zo de bouw- en installatiebedrijven te stimuleren. Volgens ons zet dat meer zoden aan de dijk dan 900 slimme electrameters in lantaarnpalen.

Om te kunnen verantwoorden dat er door de provincie veel extra geld wordt geïnvesteerd en ook om recht te doen aan de voorbeeldfunctie van de provinciale overheid, hebben wij daarom voorstellen om het beleid aan te scherpen.

In de eerste plaats willen wij voorstellen om ambitieuzere doelen te stellen voor de inventarisatie van de besparingsmogelijkheden van de eigen organisatie. Samen met de Partij voor de Dieren en GroenLinks stellen we daarom voor om niet slechts die besparingen te inventariseren waartoe we wettelijk reeds verplicht zijn, maar ook de besparingsmaatregelen waarvoor de terugverdientijd binnen 10 of 15 jaar valt. Immers ook deze besparingen zijn economisch rendabel en nodig voor een ambitieus klimaatbeleid. De intentie zou moeten zijn om ook deze maatregelen uit te voeren. 

In ieder voorstel wat voorgelegd wordt aan Provinciale Staten wordt kort geschetst wat de financiële gevolgen van het voorstel zijn, wat de risico's ervan zijn, wat mogelijke alternatieven zijn. Wij willen het college van Gedeputeerde Staten vragen om voortaan in ieder voorstel voor Provinciale Staten een paragraaf op te nemen waarin op een bondige manier de verwachtte effecten op het klimaat worden beschreven. Veel beslissingen van de provincie hebben consequenties voor het wel of niet behalen van klimaatdoelstellingen en omdat ook in het recente verleden nog gebleken is dat het rekening houden met de gevolgen voor het klimaat niet vanzelfsprekend is, is zinvol om op deze manier iedere keer stil te staan bij de gevolgen van een voorstel. Wij vinden het belangrijk om deze afwegingen expliciet te maken bij het nemen van beslissingen.

Om deze paragraag toe te voegen heeft de ChristenUnie-SGP samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren een motie ingediend met als strekking dat bij ieder voorstel wat aan Provinciale Staten gedaan wordt, een paragraaf "Afweging van effecten op klimaatdoelen" opgenomen wordt, waarin duidelijk wordt gemaakt in hoeverre dit besluit bijdraagt aan het realiseren van de klimaatdoelen en of er alternatieven zijn, die een gunstiger effect hebben, maar mogelijk iets duurder zijn.