Speerpunten voor 2018: Openbaar Vervoer op het platteland, fietssnelwegen, 1000 woningen energieneutraal en steun voor natuurboeren

Eurosmaandag 10 juli 2017 17:55

Op maandag 10 juli werd de Kaderbrief 2017 besproken. Met dit document stellen Provinciale Staten grofweg de budgetten vast en worden beleidsdoelen geformuleerd. Van het afgelopen jaar is er 31,72 miljoen overgebleven en er zijn nog de nodige meevallers, zoals een besparing van 17 miljoen op de bouw van de nieuwe Zeesluis bij IJmuiden. En er zijn een paar tegenvallers, maar per saldo is er circa 40 miljoen en hoe dat besteed moet worden, heeft de ChristenUnie-SGP wel ideeën over.

De resultaten van het debat waren bemoedigend; op een heel aantal punten heeft GS een aantal toezeggingen gedaan en een van de moties kon op brede steun rekenen. Op de volgende onderwerpen zijn toezeggingen gedaan door GS:

Verbetering OV op platteland

Regelmatige lijndiensten op het platteland zijn steeds minder vanzelfsprekend. En dat is ten dele ook verklaarbaar. Er moeten afwegingen gemaakt worden tussen buslijnen op het platteland ten opzichte van overvolle bussen in de regio Amsterdam. En een bus kan maar op een plek tegelijk rijden. Om te voorkomen dat het openbaar vervoer op het platteland verder in de knel komt, wil de ChristenUnie-SGP 1 miljoen extra voor reserveren.

Realiseren van minimaal 2 fietssnelwegen voor 2020

Met de komst van elektrische fietsen neemt de behoefte aan fietssnelwegen toe. Steeds meer forenzen kiezen voor een zogenoemde speed pedelec en daarmee is de fiets een serieus alternatief voor de auto. Deze snelle fietsen zijn alleen niet altijd even geschikt voor de bestaande fietspaden en daarom pleit de ChristenUnie-SGP ervoor om zo spoedig mogelijk twee extra fietssnelwegen aan te leggen, zoals de route Amsterdam - Haarlem en Aalsmeer - Schiphol - Hoofddorp.

Energieneutraal renoveren van 1000 woningen

In het Nationaal Energieakkoord is vastgelegd dat in 2050 alle woningen energieneutraal dienen te zijn. Met 1.300.093 woningen in Noord-Holland betekent het dat ieder uur 19 woningen gerenoveerd dienen te worden. De hoogste tijd om in actie te komen dus. Bovendien is het met name voor bewoners van oudere sociale huurwoningen een steun in de rug dat de energienota naar beneden gaat, terwijl het uitbannen van tocht en slechte isolatie het leefklimaat ten goede komt. De ChristenUnie-SGP wil daarvoor in 2018 een extra bedrag van 5 miljoen euro opnemen.

Natuurinclusieve landbouw

Vaak is er discussie tussen natuur versus landbouw, terwijl natuur en landbouw elkaar helemaal niet hoeven te bijten. Zo zien we steeds vaker initiatieven waarbij sprake is van zogenoemde “Natuurinclusieve landbouw”. Landbouw, waarbij de natuur de landbouw versterkt en de landbouw de natuur waardoor meer biodiversiteit zal ontstaan, zowel op het gebied van flora, fauna als voedsel. In Noord-Holland zijn er voldoende mogelijkheden om hier voortvarend mee aan het werk te gaan en daarom pleit de ChristenUnie-SGP om een fonds op te richten voor initiatieven rondom natuurinclusieve landbouw.

Proefproject realiseren zon-op-water

In Nederland is ruimte schaars en windturbines op land kunnen niet altijd op een even groot draagvlak rekenen. Het Nationaal Consortium 'Zon op Water' streeft naar 2000 ha drijvende zonnecentrales in Nederland in 2023. Het consortium staat onder leiding van SEAC (Solar Energy Application Centre). De ChristenUnie-SGP zet vol in op nieuwe vormen van hernieuwbare energie en wil dit soort initiatieven dan ook van harte ondersteunen.

Helaas konden niet al onze voorstellen op voldoende draagvlak te rekenen en was er voor de volgende onderwerpen geen meerderheid, maar uiteraard blijven we ons hiervoor inzetten.

Oprichten taskforce oplossen wachtlijsten biologische landbouw

Op dit moment zijn er veel boeren die over willen schakelen van reguliere veeteelt naar een biologische bedrijfsvoering. Sterker nog: dat zijn er zoveel dat verschillende grote zuivelcoöperaties een wachtlijst hanteren en daarmee mede de ontwikkeling van biologische melkveehouderijen tegenhouden. En dat terwijl er nog steeds een tekort is aan biologische zuivel om aan de vraag te kunnen voldoen. Als de vraag uit de markt er is en het aanbod van melkveehouders is er, dan moet het mogelijk zijn om met de coöperaties, melkveehouders en winkelketens om tafel te gaan en tot een oplossing te komen en biologische melkveehouderijen de ruimte te geven. Om deze gesprekken op gang te brengen, wil de ChristenUnie-SGP een taskforce in het leven roepen.

Noord-Holland Fairtrade provincie

Veel van wat wij als particulier, bedrijf of overheid kopen heeft consequenties voor mensen elders in de wereld. Veel wordt elders geproduceerd of geassembleerd en daarmee zijn wij medeverantwoordelijk voor de omstandigheden waarin die producten tot stand komen. In Noord-Holland hebben onder andere de gemeenten Drechterland, Alkmaar, Amsterdam, Bergen en Langedijk het predicaat “Fairtrade gemeente”. De ChristenUnie-SGP vindt dat ook de provincie haar verantwoordelijkheid moet nemen en het predicaat “Fairtrade provincie” moet nastreven.

De provincie heeft eerder op vragen van de ChristenUnie-SGP aangegeven dat hiervoor een klein budget nodig is, en vandaag hebben we gevraagd dat geld te reserveren.

Sluiting kolencentrale Hemweg

De ChristenUnie-SGP steunt van harte het beleid om kolencentrales zo snel mogelijk te sluiten. Ze zijn slecht voor het milieu en de volksgezondheid en het wordt tijd dat er een keer een einde komt aan deze achterhaalde productiemethode van stroom. De ChristenUnie-SGP vindt dat de provincie Noord-Holland niet achter mag blijven en wil een bijdrage van €2000.000 leveren om de sluiting zoveel mogelijk te bespoedigen.