Veiligheid oversteekplaatsen voor slechtzienden moet beter

stoplicht op rooddinsdag 03 oktober 2017 17:30

In het Haarlems Dagblad stond op woensdag 27 september 2017 het artikel “Oversteek Randweg onveilig voor blinden” waarin melding werd gemaakt van de nieuwe bedieningsknoppen bij de oversteekplaats over de Randweg nabij de Broekenboerderij. De nieuwe kastjes zijn voorzien van groene en rode teksten om de voetganger informatie te verschaffen over de situatie.

Deze informatie is echter nutteloos voor veel blinden en slechtzienden. “Zou er niet juist bij de grotere wegen en de buitengebieden zo’n ratelklikker moeten zijn?”, vraagt woordvoerder Joke Hoogendoorn zich af, “daar zijn immers minder vaak mensen die je kunnen helpen met oversteken. De weg die overgestoken moet worden is breed en zonder ratelklikker weet een slechtziende niet hoeveel tijd er is om aan de overkant te komen. Bovendien ligt de snelheid van het verkeer bij de Randweg hoog en ik zou verwachten dat deze oversteekplaats met alle mogelijke veiligheidsopties is uitgerust.”

Statenlid Michel Klein vult aan “sterker nog: wij zijn daar zelfs aan gehouden op grond van VN-verdragen. Het is niet te begrijpen dat we als provincie 11 miljoen euro uitgeven aan stoplichten die met bussen kunnen praten, maar dat het niet lukt om alle oversteekplaatsen te voorzien van ratelklikkers.”

VN-verdrag Handicap

Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het VN-verdrag handicap versterkt de positie van mensen met een beperking. Het bepaalt onder andere dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. Net als ieder ander. De overheid (gemeente, provincie en rijk) moet zorgen dat dit wordt gerealiseerd.

Joke Hoogendoorn “het feit dat er geen ratelklikker is bij het oversteken van de Randweg is wat mij betreft al genoeg om deze kwestie aan de orde te stellen, want naar mijn mening zouden alle oversteekplaatsen uitgerust moeten zijn met ratelklikkers. Daarom heeft onze fractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:”

  1. Heeft GS kennis genomen van het artikel in het Haarlems Dagblad van woensdag 27 september 2017?
  2. Hoe kan het gebeuren dat de veiligheid van een oversteekplaats er qua veiligheid op achteruit gaat bij het vervangen van knoppen?
  3. Waarom is er geen ratelklikker geplaatst?
  4. Is er bij verstrekking van de opdracht aan de aannemer duidelijk gemaakt aan welke eisen de oversteekplaats moeten voldoen?
  5. Is er nagegaan of de gebruikte knoppen (die ook elders in het land opdoemen) wel geschikt zijn voor de doelgroep (o.a. blinden/slechtzienden)? Of zijn deze knoppen alleen te gebruiken met een ratelklikker?
  6. Heeft de provincie in kaart aan welke eisen een veilige oversteekplaats moet voldoen in relatie tot het soort weg?
  7. Is GS van mening – indachtig het VN-verdrag Handicap – dat de huidige inrichting van de oversteekplaatsen in Noord-Holland, waar de provincie voor verantwoordelijk is, voldoen aan de uitgangspunten van de centrale begrippen in het verdrag? (Inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie)
  8. Denkt u dat er binnen het in de Kaderbrief 2018 beschikbaar gestelde budget van 11 miljoen euro voor “smart mobility” ruimte te vinden is om alle Noord-Hollandse stoplichten zo slim te maken dat mensen met een visueel handicap kunnen horen of ze kunnen oversteken?

Johan Paul de Groot