Stop bodemdaling in veenweidegebieden!

Groene Hartmaandag 13 november 2017 15:39

Bodemdaling in veenweidegebieden is in toenemende mate een probleem aan het worden. Landschappelijk is het allesbehalve fraai, maar erger is dat de waterveiligheid in het geding komt. Daling van veenweidegebieden en veendijken vormen een potentieel gevaar voor de omgeving. Ook de waterkwaliteit ondervindt schade door het vrijkomen van nutriënten.

 En in de laatste plaats is deze bodemdaling een bron van CO2 uitstoot. Door de verdroging van het veen, wordt het veen blootgesteld aan de lucht waardoor langzaam maar zeker het veen verbrandt. En bij verbranding komt CO2 vrij en dat zijn flinke hoeveelheden. Ongeveer 25% van wat het gehele Nederlandse wagenpark uitstoot wordt veroorzaakt door het "verbranden" van veen. Er is dus veel aan gelegen om de bodemdaling te stoppen. 

De ChristenUnie-SGP heeft dan ook samen met D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Ouderenpartij Noord-Holland een motie ingediend met als strekking dat bij het uitwerken van de Omgevingsvisie de ambitie opgenomen wordt om de daling van veenweidegebieden te stoppen en waar mogelijk te herstellen. 

Een meerderheid van Provinciale Staten Noord-Holland heeft met deze motie ingestemd en daarmee is de motie aanvaard. De gehele motie kunt u hier lezen.