Motie voor verbeteren water- en luchtkwaliteit aangenomen

DSC_1280 edited vierkantmaandag 13 november 2017 16:13

In de Omgevingsvisie wordt een vergezicht geschetst hoe Noord-Holland er gaat uitzien in de periode tot 2050. De ChristenUnie-SGP vindt dat daarbij ook naar de luchtkwaliteit, de waterkwaliteit en geluidsoverlast gekeken moet worden. Een motie die Statenlid Michel Klein daarover samen met de Partij voor de Dieren indiende, werd door een meerderheid van Provinciale Staten aangenomen.

De World Health Organisation (WHO) heeft criteria opgesteld waarmee in beeld is gebracht wat nodig is voor een gezonde leefomgeving. Luchtkwaliteit, maar ook waterkwaliteit en geluid moeten geborgd zijn voor een gezond bestaan. In Nederland voldoen we op veel plaatsen niet aan deze criteria. Bijvoorbeeld zou een groot deel van Amsterdam niet meer toegankelijk zijn als we deze normen nu invoeren en dat is niet haalbaar en niet wenselijk. 

Dat neemt niet weg dat het noodzakelijk is om maatregelen te treffen en als we over een periode spreken tot 2050, vindt de ChristenUnie-SGP dat het de ambitie moet zijn om de WHO normen als uitgangspunt te nemen. 

Om dat te bereiken heeft de ChristenUnie-SGP in goede samenwerking met de Partij voor de Dieren een motie ingediend met als strekking dat in de Omgevingsverordening grenswaarden worden opgenomen, in ieder geval voor lucht, water, bodem en geluid en daarbij de normen van de WHO te nemen en te streven naar het handhaven van deze normen per 2050. 

De motie kreeg brede steun in Provinciale Staten van Noord-Holland en wij zijn blij met deze motie een stukje bij te mogen dragen aan een gezonder en schoner Noord-Holland. 

De motie kunt u hier lezen.