Goed alternatief verbinding A8 - A9 zet Amsterdam niet op slot, maar zorgt wel voor behoud UNESCO-status

Vlag van UNESCOmaandag 27 november 2017 18:31

Namens UNESCO adviseert ICOMOS wat de gevolgen zijn van ruimtelijke ontwikkelingen voor de status van een gebied als werelderfgoed. Zo ook bij de plannen om een verbinding te maken tussen de A8 en de A9.

Deze verbinding is dringend gewenst, omdat nu al het verkeer dwars door Krommenie en Assendelft gaat met alle negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in deze dorpen. Dat er een oplossing moet komen is dus glashelder; de vraag welke oplossing de beste is, is onderwerp van discussie.

In totaal zijn zeven varianten uitgekozen, waarvan het college van Gedeputeerde Staten er drie heeft aangewezen als voorkeursvariant. ICOMOS heeft deze drie varianten beoordeeld en geconcludeerd dat deze drie varianten het werelderfgoed “De stelling van Amsterdam” op een zodanige wijze doorsnijden, dat de status als werelderfgoed in gevaar komt.

Dat betekent dat alle drie voorkeursvarianten van GS verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de cultuurhistorische waarden van dit gebied met als ultieme sanctie het verspelen van de UNESCO werelderfgoedstatus.

Amsterdam op slot?

ICOMOS heeft de overige vier varianten aan een quickscan onderworpen en gesteld dat de zogenoemde variant 7 de minste schade toebrengt aan de stelling van Amsterdam. Deze variant volgt met een bocht de contouren van de bebouwing en volgt daarna het tracé van de spoorlijn. De stelling, zoals ook in De Telegraaf werd verwoord, dat UNESCO Amsterdam op slot zet is dus ook feitelijk onjuist. Er zijn wel degelijk varianten waarover ICOMOS een positief advies afgeeft aan UNESCO. Niet UNESCO zet Amsterdam op slot, maar het college van Gedeputeerde Staten zet Amsterdam op slot door vast te blijven houden aan de drie voorkeursvarianten.

In een brief van het college van GS aan ICOMOS stelt het college:

“De Provincie heeft daarbij in haar besluit uitdrukkelijk opgenomen dat de aanleg van dit alternatief alleen plaatsvindt wanneer deze wordt geaccepteerd door het UNESCO Werelderfgoedcomité en zijn vaste adviseur ICOMOS. Dit betekent dat indien UNESCO/ ICOMOS de aantasting van de Stelling van Amsterdam onaanvaardbaar achten, er geen nieuwe verbinding wordt gerealiseerd.”

Deze brief is nooit verstuurd of gepubliceerd, maar wel ter kennisgeving aan de commissie Mobiliteit & Financiën verzonden. En de ChristenUnie-SGP gaat ervanuit dat het college deze tekst serieus neemt.

Wij wijzen de Provincie erop dat deze snelweg een regionaal en lokaal probleem is en blijft en daardoor naar onze mening ondergeschikt is aan het historisch en cultuurhistorisch belang van Stelling van Amsterdam. Dat is een status om te koesteren en te verdedigen. Het is het enige voorbeeld van een fortificatie ter wereld die gebaseerd is op het principe van het waterbeheer. Het aantasten daarvan zou afbreuk doen aan de rijkdom en meerwaarde van het werelderfgoed. De stelling is erfgoed van de wereld, niet van de Provincie.

Dat betekent niet dat Amsterdam op slot gaat. Er ligt een uitstekend alternatief in de vorm van variant 7, die voor de omwonenden in Krommenie en Assendelft een enorme verlichting biedt van de verkeersdruk met alle bijbehorende vervuiling en lawaai, die verkeerstechnisch een hoogwaardig alternatief is en de doorstroming significant zal verbeteren en die de status van UNESCO-werelderfgoed recht doet. 

In tegenstelling tot de schreeuwende koppen in de Telegraaf zijn er wel degelijk oplossingen die aan alle vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, verkeersdoorstroming en cultuurhistorie tegemoetkomen.

De ChristenUnie-SGP roept dan ook het college van GS op zich te herbezinnen en de andere varianten een serieuze kans te geven.