MKB te vaak buitenspel bij provinciale aanbestedingen

MKBvrijdag 21 augustus 2015 15:18

De toegankelijkheid van aanbestedingen voor kleinere en middelgrote ondernemingen is in de provincie Noord-Holland onvoldoende. Regelmatig blijkt dat het voor MKB bedrijven moeilijk is om opdrachten binnen te halen en dat is slecht voor de lokale economie. De ChristenUnie-SGP heeft daarom de volgende schriftelijke vragen ingediend.

Toegankelijkheid van aanbestedingen voor kleinere en middelgrote ondernemingen

Inleiding

De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft vernomen dat het voor kleinere en middelgrote ondernemingen moeilijk is om opdrachten binnen te halen bij aanbestedingen door de provincie Noord-Holland.

Inderdaad vallen MKB bedrijven bij aanbestedingen soms buiten de boot. In maart 2015 heeft de provincie bijvoorbeeld ingenieursdiensten aanbesteed. Op de aanbesteding werd ingeschreven door 13 grote ingenieursbureaus en 3 combinaties van kleinere en middelgrote ondernemingen. Uiteindelijk werden de ingenieursdiensten gegund aan 7 grote ingenieursbureaus. Dit betekent dat kleinere en middelgrote ingenieursbureaus de komende jaren buiten spel staan bij het verrichten van werkzaamheden voor de provincie.

De fractie van de ChristenUnie-SGP kwalificeert deze uitkomst als teleurstellend en als slecht voor de lokale economie. Juist ook kleinere en middelgrote ondernemingen moeten kansen krijgen om hun diensten te kunnen aanbieden aan overheden als de provincie Noord-Holland. De fractie van de ChristenUnie-SGP vraagt zich daarom af of het aanbestedingsbeleid van de provincie Noord-Holland in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, met name omdat tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de per 1 april 2013 in werking getreden Aanbestedingswet (Stb. 2012, 542) nog eens uitdrukkelijk is gesteld dat er aanbestedingscriteria moeten gelden met minder “papierwerk”, minder clustering van opdrachten en geen onnodig zware gunningseisen rond het percentage omzet en eisen met betrekking tot de ervaring met eerdere projecten. Verder zou het aanbestedingsbeleid “MKB-vriendelijk” moeten zijn.

Gelet op het bovenstaande heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP de volgende vragen aan het college van GS:

1. Deelt het college het standpunt van de fractie van de ChristenUnie-SGP dat het aanbestedingsbeleid van de provincie Noord-Holland gelijke kansen moet bieden ook voor kleinere en middelgrote ondernemingen, met name dat het aanbestedingsbeleid van de provincie "MKB-vriendelijk” moet zijn?

2. Kan het college concrete voorbeelden geven waaruit blijkt dat er in het aanbestedingsbeleid van de provincie reële kansen zijn voor kleinere en middelgrote ondernemingen?

3. Kunt u duiden hoe in het aanbestedingsbeleid wordt omgegaan met de richtlijnen uit de in de Aanbestedingswet verankerde “Gids Proportionaliteit?

Het Tweedekamerlid mevr. Schouten (ChristenUnie) heeft enige tijd terug tijdens een vragenuurtje minister Kamp (EZ) gevraagd naar een aanbesteding door Rijkswaterstaat, waarbij de aanbesteding niet alleen het onderhoud van waterwegen omvatte, maar ook een diversiteit van een groot aantal andere werkzaamheden moesten worden uitgevoerd. Het was daardoor voor MKB-bedrijven onmogelijk om de gunning te verwerven. Minister Kamp erkende dat deze aanbesteding niet correct had plaatsgevonden.

4. Kan het college van GS de fractie van de ChristenUnie-SGP verzekeren dat er door de provincie Noord-Holland geen aanbestedingen plaatsvinden, vergelijkbaar met de genoemde aanbesteding door Rijkswaterstaat?

Namens de fractie van de ChristenUnie-SGP,

Michel Klein