Aftreden Gedeputeerde Ralph de Vries

Logo NHmaandag 14 december 2015 15:29

Haarlem - Op 23 november heeft gedeputeerde Ralph de Vries laten weten zijn functie als gedeputeerde duurzaamheid, energie, cultuur in bestuur van de provincie Noord-Holland per direct neer te leggen. Hij verweet het provinciaal bestuur gebrek aan transparantie en aan een open dialoog. In een interview met de Volkskrant noemde hij het verdedigen van het provinciaal windmolenbeleid zelfs "bestuurdersgelul".

Op 14 december, tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten in 2015, hield fractievoorzitter Michel Klein het volgende betoog: 

Enkele jaren geleden keek ik de politieke serie “Borgen”. Een serie over een fictieve Deense premier, haar kabinet, haar spindoctor en de media. Dat was wel leuk, dan probeerde je politieke strategieën te doorzien, persoonlijkheden te doorgronden, framing van boodschappen te herkennen, integere motieven van niet integere motieven te onderscheiden, te ontdekken of mensen menen wat ze zeggen.

Meneer de voorzitter, wat zich de laatste maand in Noord-Holland heeft afgespeeld leek ook wel een beetje op een politieke dramaserie. Er was een gedeputeerde die zijn ontslag aanbood, een brief waarin hij stevige woorden sprak over zowel het beleid rondom windmolens als de bestuurscultuur. Er kwamen woorden als “verrassing” en “verbazing” vanuit het college van GS, er kwam een lange brief over allemaal mooie initiatieven rondom duurzame energie maar met geen enkel woord over het windmolenbeleid of de bestuurscultuur. Er kwamen artikelen in de krant. Er kwam een mededeling vanuit GS dat het er naar uitziet dat we de rijksopgave voor windenergie niet zullen halen, maar ook de verzekering dat de kaders niet knellen.

Het was allemaal voer voor analyses à la Borgen.

Meneer de voorzitter, ik heb niet de illusie dat het college en ex-gedeputeerde De Vries tot een gezamenlijke onderschreven analyse van de situatie zullen komen. Maar ik zou in dit debat graag wel de visie van het college willen horen. Want inderdaad noemt dhr. De Vries in zijn afscheidsbrief1 zaken die breder zijn dan een persoonlijke beslissing. Naast zijn persoonlijke problemen met het windmolenbeleid in Noord-Holland, noemt dhr. De Vries met name de gesloten bestuurscultuur als probleem waar hij tegenaan liep. En net als de heer Hietbrink herken ik zijn analyse voor een groot deel.

Volgens dhr. De Vries liggen de verhoudingen in Provinciale Staten en tussen Provinciale en Gedeputeerde Staten in Noord-Holland in hoge mate vast. In plaats van debat resteert volgens hem een voorspelbaar ritueel. Geacht college, wat is uw perceptie? Vindt u dat er sprake is van een levendig en open debat tussen onze gremia?

Ik vraag mij ook af of u vindt dat de bestuurscultuur in dit huis transparant en open is. Kunt u misschien wat voorbeelden noemen waaruit zo’n open en transparante cultuur blijkt? En ziet u mogelijkheden tot verbetering? Kunt u bijvoorbeeld aangeven waar in onze begroting te vinden is welk bedrag gereserveerd is voor de Duinpolderweg en wanneer we daarover besluiten?

Dhr. De Vries noemde ook dat de technocratie het heeft gewonnen van het politiek-inhoudelijk debat. Bent u het daar mee eens? Kunt u voorbeelden noemen van gevallen waarin politieke visie of idealen het beleid hebben doen kantelen? En als u het er mee eens bent, bent u van mening dat we zouden moeten streven dit te veranderen?

Ik vraag me ook af of u vindt dat GS een constructieve houding aanneemt ten opzicht van alle partijen in deze Staten. Kunt u wellicht voorbeelden noemen van voorstellen vanuit de oppositie waarin u heeft meegedacht hoe deze gerealiseerd kunnen worden? Waar bestond dat meedenken dan uit?

Voorzitter, mag ik een voorbeeld geven? De Fairtrade motie: ik volg de koninklijke weg, agendeer een discussienota, krijg brede bijval in de commissie, maar op het moment van rondsturen krijg ik een negatieve oordeel van het CDA zonder veel toelichting, een voorstel om grootste deel van het dictum weg te laten van de PvdA, en geen reactie van D66. Dan begin ik wel te twijfelen aan de bereidheid om constructief mee te denken.

En dan wil ik ook nog even over het windmolenbeleid. De fractievoorzitster van D66, mw. Ilse Zaal, vroeg ons zojuist verder te kijken dan windmolens. Dat doe ik graag, en dat doet mijn partij al lange tijd. Bijvoorbeeld: in de vorige periode ook hebben wij ook gepleit voor meer energiebesparing door isolatie van huurwoningen. Ons voorstel (motie M7-14 van 19-11-2012) werd destijds helaas niet gesteund door de coalitiepartijen en is aangehouden op advies van GS.

Als GS verdedigt u de provinciale kaders op het gebied van de ontwikkeling van Wind op Land. In de Volkskrant2 noemde dhr. de Vries het verdedigen van het windturbinebeleid op grond van deze kaders “bestuurdersgelul”. Niet echt parlementair taalgebruik, maar het riep bij mij wel de vraag op hoe u aankijkt tegen de manier waarop het provinciaal windmolenbeleid verdedigd wordt. Heeft u de indruk dat mensen begrip hebben voor uw argumenten? Kortom, ik hoor graag uw visie op de staat van het bestuur in onze provincie.

Tenslotte heb ik ook nog een vraag aan D66. De punten die dhr. De Vries noemen raken nogal aan kernthema’s van het sociaal liberale denken. Een goed functionerende democratie, transparantie, duurzaamheid. In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat het college van GS deze waarden op een geloofwaardige manier kan uitdragen na alles wat er gebeurd is? Graag hoor ik ook uw reactie.

Tak!


1 Afscheidsbrief Ralph de Vries

Artikel Volkskrant