Vijf redenen

1. Omdat wij houden van de provincie Noord-Holland en geloven in de mensen die er wonen.

Noord-Holland wordt gevormd door meer dan 2,7 miljoen mensen. Mensen met plannen en idealen, mensen met wensen en mensen met zorgen. De ChristenUnie-SGP heeft hart voor al deze mensen!

2. Omdat wij voor leefbare regio’s gaan.

Wij zetten ons in voor schoon, efficiënt en toegankelijk openbaar vervoer. Wij pleiten voor een alternatieve route voor HOV ’t Gooi door Huizen en herinvoering van de Fast Flying Ferry tussen Velsen en Amsterdam. Wij willen de Texelhopper kans geven en zullen bekrijken of het beter en fijnmaziger openbaar vervoer oplevert. Wij willen met het Rijk in overleg over de verbetering van het spoor tussen Hoorn en Enkhuizen.

Wij willen woningnood en leegstand willen tegen gaan door veel meer in te zetten op het omzetten van leegstaande kantoorgebouwen in sociale huurwoningen en studentenhuisvesting, of bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemers.

Wij maken werk van een schone en gezonde leefomgeving. Wij willen zorgvuldig omgaan met de schepping en kwetsbare natuur versterken. We pleiten voor een milieuzone voor schepen die door de sluis van IJmuiden komen. Wij willen geen uitbreiding van de milieukaders van Schiphol. Wij willen geen onnodig asfalt zoals de Duinpolderweg, maar slim verkeersmanagement. Wij willen inzetten op de verbetering van de visstand in het IJsselmeer en de randmeren; een gezond IJsselmeer is belangrijk voor de natuur, recreatie en de visserij. De provincie moet er alles aan doen om visstand te stimuleren, onder meer via de vismigratierivier alsmede de inlaat van jonge vis (paling) via de schutsluizen en de spuikolken.

Wij willen inzetten op een omslag van fossiele naar duurzame energie. Wij willen meer windmolens realiseren dan wat het Rijk ons opdraagt, maar dan op zo’n manier dat de directe omgeving mee kan doen en mee kan profiteren. De opbrengst van windmolens moet deels in een leefbaarheidsfonds worden gestopt. Er moet ruimte geboden worden voor experimenten met duurzame energie. Texel en de Afsluitdijk lenen zich uitstekend als proeftuin duurzame energie. Wij willen regelvrije zones instellen en ruimere mogelijkheden bieden voor vergunningen voor experimenten.

3. Omdat wij inzetten op duurzame werkgelegenheid.

Wij willen een gezonde bedrijvigheid in Noord-Holland. Er moet werk zijn voor iedereen. Boeren, vissers en tuinders moeten de ruimte krijgen om hun bedrijf uit te oefenen, met oog voor dierenwelzijn en milieu. Biologische landbouw heeft de voorkeur. Ondernemers moeten de ruimte krijgen voor innovatie en vernieuwing. Behoud van werkgelegenheid is een belangrijk criterium bij keuzes die gemaakt worden.

Wij willen geen outletcentra aan de rand van dorpen en steden. Zolang er grote winkelleegstand bestaat, mogen gemeenten geen extra detailhandelbestemming te realiseren, want dit gaat ten koste van de winkeliers in de dorpen en steden.

Wij willen zeer terughoudend zijn met nieuwe bedrijventerreinen; eerst bestaande (beter) gebruiken. Bedrijventerreinen verrommelen het landschap en tasten leefbaarheid aan. Lokaal maatwerk is mogelijk,maar altijd goed ingepast in de omgeving.

Havens zijn belangrijke economische factor. Wij stimuleren de off-shore industrie in Den Helder, maar focussen tegelijk op duurzaamheid: qua energie, waterkwaliteit maar ook via eisen aan schepen en bedrijven. Vliegveld De Kooy is belangrijk voor de off-shore industrie, daarom moet het open gehouden worden.

4. Omdat wij omzien naar mensen heel belangrijk vinden.

Veel mensen vragen zich af wat de veranderingen in de zorg voor hen gaan betekenen. In combinatie met de financiële crisis vormen decentralisaties een risico. Keuzevrijheid kan in het gedrang komen. De provincie moet als eerste toezichthouder zorgknelpunten oplossen, bijv. via fonds voor zorgknelpunten.

Wij geven om de gezondheid van jongeren en vinden het belangrijk dat de alcoholleeftijd gehandhaafd wordt. Het uitgaansleven is een regionale aangelegenheid en daarom moet de provincie er samen met gemeenten op toezien dat dit goed gebeurt.

Veiligheid is een groot goed. Door de opschaling van de Veiligheidsregio en de regionalisering van de brandweer hebben gemeenten minder controle over de veiligheid van de inwoners. Wij willen gemeenten ondersteunen in het toezicht op het handhaven van de aanrijtijden van brandweer, politie en ambulance.

De spreiding van zorgvoorzieningen is een bovenlokale aangelegenheid. Wij staan samen met onze lokale volksvertegenwoordigers voor goede spreiding en bereikbaarheid van deze essentiële voorzieningen.

Omdat zorg voor mensen gaat niet alleen gaat over mensen dicht bij, willen wij dat Noord-Holland een Fair-trade provincie wordt. Ook maakt de provincie zelf bij voorkeur gebruik van “social enterprises”: ondernemingen waarbij de maatschappelijke meerwaarde ipv winst voorop staat.

Veel mensen in Noord-Holland zorgen voor elkaar. De ChristenUnie-SGP wil vrijwilligerswerk ondersteunen! Woonzorgboerderijen en hospices moeten gestimuleerd worden.

5. Omdat wij samen met christenen uit vele kerken en organisaties het beste voor de provincie Noord Holland zoeken.

De ChristenUnie-SGP wil samen met al die anderen die zich vanuit hun geloof inzetten werken aan een beter Noord-Holland.

Daarom geven we geloof een stem!