Inleiding Michel Klein

'Een toekomstbestendig Noord-Holland' is de titel van ons verkiezingsprogramma. Wij wonen in een prachtige provincie waar het met veel mensen goed gaat. Dat gunnen we ook aan mensen voor wie dat niet geldt. En aan onze kinderen. Om dat te bereiken staan we voor grote uitdagingen die vragen om nieuwe keuzes en nieuwe plannen.

Doorgaan op dezelfde voet lost de vragen niet op. Denk bijvoorbeeld aan de situatie in de landbouw. De agrariërs in onze provincie zetten zich met hart en ziel in voor goed voedsel en een mooi landschap, maar door de economische omstandigheden worden sommigen tegelijkertijd gedwongen om steeds grootschaliger te werken. Dat kan niet zo door blijven gaan.

Of denk aan de bereikbaarheidsproblemen in de hele metropoolregio rondom Amsterdam. De wegen en de treinen zijn er overvol, maar “meer asfalt” is niet het antwoord op de problemen.

Denk aan het openbaar vervoer op het platteland: als steeds minder mensen gebruik maken van de bus, wordt het OV steeds duurder en kan de bus minder vaak rijden. We willen echter wel zorgen dat mensen zonder eigen vervoer familie, vrienden, scholen, winkels of ziekenhuizen kunnen blijven bezoeken.

De ChristenUnie wil de komende periode in gesprek met alle belanghebbenden zoeken naar nieuwe wegen om deze dilemma’s op te lossen.

De ondertitel van ons programma is 'Zorgen voor wat ons is toevertrouwd'.

Onze provincie is in de afgelopen eeuwen door vele mensenhanden bewoonbaar en leefbaar gemaakt, maar ten diepste aan ons toevertrouwd als onderdeel van Gods schepping.

De zorg voor de schepping is urgenter dan ooit. De verandering van het klimaat stelt ons voor grote vragen. Hoe zorgen we dat we veilig kunnen blijven wonen en werken wanneer de zeespiegel stijgt en het weer extremer wordt? Waar komen zonnepanelen en windmolens die nodig zijn voor de energietransitie? Hoe brengen we de CO2 uitstoot omlaag?

Daarnaast is de natuur in Nederland in de afgelopen decennia steeds verder achteruit gegaan. Hoe zorgen wij voor versterking van de natuur terwijl we ook ruimte nodig hebben voor woningen en bedrijvigheid?

De ChristenUnie wil zorgvuldig omgaan met de natuur en het landschap in onze provincie, want die zijn waardevol voor ons!

In dit programma schetsen we onze plannen voor Noord-Holland. We hopen u er mee te overtuigen uw stem op ons uit te brengen. Tegelijk doen we dat in bescheidenheid, want uiteindelijk hangt het niet van ons af. In de Bijbel staat: 'Alles is uit God ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel.' (Romeinen 11:36). In dat vertrouwen zetten wij ons in de komende vier jaar graag in om het goede te zoeken voor Noord-Holland!

Michel Klein,
Statenlid en lijsttrekker ChristenUnie Noord-Holland

U vindt ons programma voor de Provinciale Statenverkiezingen van Noord-Holland op 20 maart 2019 hier