Amstel Gooi en Vecht

Bijdrage Annacarina Klein voor de algemene beschouwingen:

Voorzitter, water raakt alles en iedereen, zonder water leven we niet. Water is de basis!

De ChristenUnie fractie zet zich in voor een waterschap dat dienstbaar is aan zijn inwoners en bedrijven. En heeft daarbij een belangrijk vertrekpunt. Wij geloven dat de Schepper ons de zorg voor deze aarde heeft toevertrouwd. En met die zorg willen wij verstandig omgaan voor ‘t hier en nu en voor de generaties na ons, we hebben tenslotte maar één planeet aarde. Als ChristenUnie vinden we dat we de opdracht hebben om recht te doen aan onze medemens, de veelkleurige schepping en daarom aan een gezonde biodiversiteit. Om die schepping weer minstens net zo goed door te kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Wat betekent dat voor onze werkzaamheden als waterschap? 

Wij willen een overheid zijn, die een brede blik heeft en daarom samen met alle relevante partners de samenwerking opzoekt. Op die manier kunnen we een belangrijke bijdrage leveren om onze omgeving duurzaam in te richten en te gebruiken. Het waterschap moet zich dan ook niet beperken tot zijn kerntaken, maar met die brede blik kijken naar de problematiek van vandaag en morgen. Het ingezette Deltaprogramma, de Regionale Energie Strategie, invoering van de omgevingswet, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, het winnen van grondstoffen en groengas  uit afvalwater. Voorzitter, de ChristenUnie is dankbaar dat we in de programmabegroting lezen dat er gewerkt wordt aan al deze thema’s. We zien het ook in de praktijk als er een slootkant wordt overgeslagen met maaien, als er boeren op hun kringloopboerderij mee denken met slim watergebruik.  Als een ingezetene bij nieuwbouw een hydraloop laat installeren (een apparaat dat zorgt dat grijswater wordt gezuiverd en opnieuw circuleert). We zien het als er elke dag weer gewerkt wordt aan de optimalisatie van de zuivering. We zien het als de handhavers optreden als er een overtreding wordt geconstateerd. En ook als de buurvrouw regenwater opvangt in een regenton. Voorzitter, voorbeelden te over. De ChristenUnie-fractie wil de waardering uitspreken voor alle medewerkers van het waterschap! Met name ook vanwege de uitdagingen van het hybride werken door Corona. De collega’s met de voeten in het water, de muskusrattenvangers. De collega’s in het veld, de gebiedsbeheerders. De collega’s op de zuiveringen, de collega’s in de advisering. De specialisten en de generalisten. Het menselijk kapitaal is van grote waarde. Stuk voor stuk draagt iedereen bij aan de uitvoering van onze brede, specifieke taak op het gebied van toekomstbestendig en duurzaam waterbeheer. 

Als functionele overheid heffen wij belasting. De ChristenUnie-fractie wil dat het belastinggeld verantwoord wordt besteed. Zoals een goede rentmeester betaamd. Als we dieper naar de financiële staat van ons Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kijken dan verwacht de ChristenUnie-fractie zware tijden en een donkere nabije toekomst. Overal bestaan achterstanden en worden plannen gemaakt maar de uitvoering blijft achter en de kosten worden hoger. Terwijl de reserve positie mager is en er geen voorzieningen voor onderhoud zijn. De technische assets, cruciaal voor de waterveiligheid, hebben behoorlijk achterstallig onderhoud. De kwaliteit van een groot deel van de 45 waterlichamen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht moeten verbeteren om de belangrijke KRW-doelen (Kader Richtlijn Water) te kunnen halen in 2027. Uitstel van de aanpak van allerlei zaken betekent het doorschuiven van de problemen en kosten naar de toekomst. We denken bijvoorbeeld aan een concreet voorbeeld als onze eigen aanpak van de overlast van Rivierkreeften, die uitgesteld wordt, terwijl de aantasting van oevers doorgaat, en er geen (water)plant meer groeit, het beleid voor de aanpak van plaagsoorten dat wordt uitgesteld met het risico op overlast en de heroverweging vierde trappen, die het water schoner moet maken, dat blijft liggen en het wordt daarmee dus niet opgelost. 

De inflatie en de moeilijkheid om goed gekwalificeerde medewerkers te krijgen maken de uitvoering nog duurder en ingewikkelder. Dan hebben we het nog niet over de problemen van digitalisering en de die vernieuwde automatisering van de belastinginning die we niet goed hebben aangepakt, maar die als resultaat heeft dat we meer dan 100 miljoen euro moeten lenen om onze noodzakelijke uitgaven te doen. Het Governance traject dat veranderingen met zich mee brengt voor de organisatie en dat financieel en inhoudelijk nog vorm moet krijgen. De vormgeving van de samenwerking tussen Waternet, de Gemeente Amsterdam en het Waterschap AGV en de complexe sturing daarbinnen is nog een lopend proces met als risico dat we meer met onszelf bezig zijn dan met onze omgeving waar ons werk ligt. Het is duidelijk dat al deze zaken veel tijd en aandacht vragen, en hoge extra kosten met zich meebrengen. We voorzien dat we daarnaast ook nog met kosten te maken kunnen krijgen die we niet zelf kunnen beïnvloeden; dat geldt bijvoorbeeld voor onze bijdrage aan het landelijke

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de zeespiegel stijgt sneller dan verwacht.  Kortom we realiseren ons dat het goed uitvoeren van onze taken en het inspelen op de uitdagingen die op ons af komen, financiële consequenties hebben, waarbij tariefstijgingen niet kunnen worden voorkomen, ook al zijn die deels moeilijk uitlegbaar aan onze kiezers.  

Wij constateren dat er voor de nieuwe bestuursperiode geen positieve ontwikkelingen te melden zijn op de besproken punten. Het lijkt de ChristenUnie-fractie wenselijk ten aanzien van een eerlijk verkiezingsdebat voorafgaand aan de verkiezingsperiode de burgers in te lichten over de financiële situatie. Tegelijk krijgt het nieuwe bestuur zo een eerlijke start. Ik kom tot een afronding. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zit in zeer zwaar weer met veel uitdagende dossiers die we overdragen aan de nieuwe dijkgraaf Joyce Sylvester, die in oktober begint en een nieuw bestuur in 2023 na de verkiezingen. De ChristenUnie-fractie wenst u allen met de uitvoering van onze doelstellingen met middelen uit de voorliggende begroting in het komende jaar Gods onmisbare zegen toe. Miki Gado blessi yu. 

Dank u wel.