Standpunten

Enkele specifieke standpunten

Oostelijke Vechtplassen 

Bij de uitvoering van het gebiedsakkoord moeten de effecten op de natuur en landschap goed worden onderzocht. Een vaarverbinding tussen de Wijde Blick en Loosdrecht kan alleen als er geen nadelige effecten zijn.

Verkeersveiligheid 

Er moet een actieplan komen voor het verhogen van de verkeersveiligheid op provinciale wegen. Knelpunten moeten worden aangepakt door de weg her in te richten, en op sommige plekken kan de maximumsnelheid worden verlaagd. Een algehele verlaging van de maximumsnelheid op provinciale wegen is niet aan de orde. 

Doorstroming Haarlem

Om de doorstroming in de regio te verbeteren, zou een tunnel onder het Spaarne een goede oplossing zijn. Door de tunnel komt op andere wegen ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. Haarlem moet daaraan substantieel meebetalen. De kans op realisatie is daardoor klein. In de eerste instantie zullen daarom kruispunten en verkeerslichten moeten worden verbeterd ten behoeve van een betere doorstroming van het verkeer.