Nieuws

 1. Nieuwe Euro bankbiljetten.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 17 februari 2024

  Provincie gaat MVO Nederland betrekken bij herziening van Economisch beleid

  Momenteel werkt GS aan een actualisatie van het economisch beleid, mede naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de circulaire economie. Ook is besloten dat de uitvoeringsagenda’s met betrekking tot de circulaire economie en de algemene economie zullen worden samengevoegd. Hierin zal ook het aangenomen initiatiefvoorstel “Noord-Holland Impact”, over duurzaam ondernemen, van de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren worden meegenomen. De ChristenUnie ziet tot nu toe echter nog weinig vooruitgang. Zo heeft GS bijvoorbeeld aangegeven onvoldoende data te hebben om een indicator in de Brede Basismonitor op te nemen die inzicht geeft in de ontwikkeling van het aantal maatschappelijk verantwoorde en sociale ondernemers in de provincie. Volgens GS ontbreekt het aan een centrale instantie die deze aantallen bijhoudt.

  Lees verder
 2. Instappen trein
  CU-Logo-Noord-Holland-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door ChristenUnie Noord-Holland op 10 februari 2024

  ChristenUnie hamert op beter en betaalbaar openbaar vervoer in Noord-Holland

  Gedeputeerde Staten presenteerde in januari een conceptversie van de ‘Visie Publieke Mobiliteit’. Hierin geeft de provincie een overzicht van haar beleidsprincipes op het gebied van openbaar vervoer.  De provincie wil zich inzetten voor beter en betaalbaar openbaar vervoer, onder andere in ‘de kleine kernen’. Daarom wil de provincie investeren in nieuwe vormen van openbaar vervoer en investeren knooppunten die het overstappen op verschillende vormen van vervoer makkelijk maken. Met deze visie worden volgens de ChristenUnie mooie stappen gemaakt voor beter openbaar vervoer. Er zijn echter twee zaken die voor ons erg belangrijk zijn. Die hebben wij daarom extra belicht. 

  Lees verder
 3. Nederlandse wijk.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 5 februari 2024

  ChristenUnie stelt vragen over provinciale inzet woningen voor spoedzoekers

  Op 16 januari hebben GS ons per brief geïnformeerd over het besluit om af te zien van de realisatie van flexwoningen op de locatie Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West vanwege een gebrek aan draagvlak. De brief meldt ook dat hiermee de totale verkenning naar de mogelijkheden om het provinciaal eigendom in te zetten voor het asieldossier wordt beëindigd. Deze verkenning was gestart in september 2021 naar aanleiding van een brandbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Het kabinet vroeg in deze brief aan onder andere colleges van GS om mee te werken aan het op korte termijn realiseren van extra opvang- en huisvestingsplekken.

  Lees verder
 4. Lege weg.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 30 januari 2024

  ChristenUnie stelt kritische vragen over SolaRoad

  Recent kwam het bericht naar buiten dat SolaRoad ophoudt te bestaan. SolaRoad was een bedrijf dat zich bezighield met de integratie van zonnepanelen in fietspaden, busbanen en autowegen. In 2014 werd in opdracht van de provincie Noord-Holland het eerste stukje fietspad met zonnepanelen groots geopend in Krommenie, maar al snel bleken er veel gebreken te zijn: het fietspad kampte keer op keer met storingen, bleek lang niet zoveel energie op te wekken als verwacht en ging om de haverklap stuk door vorst of regenwater. Ook andere projecten kampten met dergelijke problemen. Ondanks de uitvoering van meerdere pilots en de doorvoering van verbeteringen in de techniek is succes uitgebleven.

  Lees verder
 5. gokken fruitautomaat.jpg
  CU-Logo-Noord-Holland-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door ChristenUnie Noord-Holland op 29 november 2023

  Geen commerciƫle reclames meer in bushokjes in Noord-Holland

  Als ChristenUnie hebben wij in de provincie al vaker benadrukt dat we moeten stoppen met perverse reclame uitingen. Denk hierbij aan de vreselijke Second Love reclames of de slechte gokreclames die mensen de schulden in helpen, maar ook reclames die zaken benadrukken die slecht zijn voor onze aarde. Vorig jaar werd in de Provinciale Staten een motie aangenomen waarmee de provincie besloot om geen ruimte meer te bieden voor reclames voor producten met fossiele brandstoffen als energiebron of voor vlees- en visproducten. De uitvoering van deze motie blijkt complex. Na intern beraad heeft Gedeputeerde Staten echter besloten dat hun voorkeur uitgaat naar het scenario waarin helemaal geen commerciële reclames meer worden geplaatst in de abri’s (denk aan bushokjes) van de provincie Noord-Holland. De reclamevlakken die vrijkomen kunnen worden gebruikt voor ideële reclames, bijvoorbeeld van Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond of uitingen van projecten/campagnes van de provincie. De ChristenUnie is hier erg blij mee en steunt dit advies van harte.

  Lees verder
 6. Supermarkt.jpg
  Profielfoto Joke .jpg
  Door Joke Hoogendoorn-van der Maarl op 20 november 2023

  De rol van supermarkten bij een eerlijke prijs

  Als ChristenUnie Noord-Holland vinden we dat supermarkten en inkooporganisaties een bijdrage moeten leveren aan een eerlijke prijs voor agrarische producten en nieuwe verdienmodellen. Daarom dienden we vorig jaar een motie in waarmee we vroegen om een expertmeeting te organiseren voor de supermarktorganisaties, om te verkennen hoe zij kunnen bijdragen. De motie werd aangenomen en er zijn – na onderzoek – acht goede aanbevelingen gedaan waarmee de provincie de supermarkten kan stimuleren om te verduurzamen en de boeren kan helpen aan een beter verdienmodel.

  Lees verder