Behoorlijk bestuur

Behoorlijk bestuur

Een representatieve democratie heeft baat bij een actieve betrokkenheid van burgers bij besluiten. De ChristenUnie pleit voor een houding die eerlijk, luisterend, samenwerkend, verbindend en integer is. Het provinciebestuur is het meest effectief in samenwerking met andere partijen. Belangrijk hierbij zijn de gemeenten, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, hogescholen en universiteiten. Samenwerking vraagt om een houding die samenwerking bevordert en partijen in hun kracht zet.

  • De provincie zet – wanneer dat toegevoegde waarde heeft – nieuwe vormen van participatie in, zoals burgerpeilingen of burgerberaden. Vooraf moet altijd duidelijk zijn welke rol de participatie heeft in de besluitvorming.
  • Er komt een wettelijk geborgd uitdaagrecht van burgers richting de overheid. Burgers kunnen de provincie uitdagen door met een alternatief voorstel te komen voor invulling van bepaalde publieke taken en het bijbehorende budget.
  • De provincie handelt proactief in de openbaarheid van alle stukken en besluitvorming: openbaar wat kan, geheimhouding opleggen op wat moet. Alle openbare stukken worden online helder en zoekbaar ontsloten.
  • Het integriteitsbeleid van de provincie wordt tenminste eenmaal in de vier jaar geactualiseerd.