Binnenstedelijk bouwen

Binnenstedelijk bouwen

De ChristenUnie kiest ervoor om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen en zo min mogelijk te bouwen in het groen. We bouwen bij voorkeur bij OV-knooppunten. Het aantal autokilometers van bijvoorbeeld woon-werkverkeer zal hierdoor niet toenemen. Dit is beter voor de leefbaarheid en bereikbaarheid.

  • De provincie bouwt bij voorkeur binnenstedelijk en vlakbij het openbaar vervoer. De ChristenUnie ziet daarbij wel grenzen aan binnenstedelijk bouwen. Er dient bij binnenstedelijk gebied een goede afweging gemaakt te worden tussen enerzijds de behoefte aan bepaalde type woningen en anderzijds de behoefte aan voldoende openbare ruimte en groen in een stad of dorp.
  • De provincie heeft specifiek oog voor het bouwen van woningen en kleinschalige werklocaties nabij kleine kernen. De provincie ziet erop toe dat gebouwd wordt naar behoefte, zodat kleine kernen een vitale samenleving houden, en met oog voor het waardevolle landschap of natuur. Het beleid om kleinschalige woningbouw in Noord-Holland Noord toe te staan wordt voortgezet.
  • De provincie bouwt alleen buitenstedelijk als de grenzen aan binnenstedelijk bouwen zijn bereikt. Daarbij geldt dat op klimaatbestendige locaties wordt gebouwd.
  • De benodigde investeringen voor de bouw van woningen lopen gelijk op met de investeringen in bereikbaarheid, groen en voorzieningen. Volwaardige OV-verbindingen moeten gerealiseerd zijn voordat de woningen worden opgeleverd.
  • De provincie neemt bij het maken van provinciaal beleid de ladder voor duurzame verstedelijking als uitgangspunt.
  • De ChristenUnie wil komen tot een provinciale visie op functiemenging van werken en wonen. De scheiding van beide functies is lang niet altijd (meer) nodig, en menging kan zelfs zorgen voor een betere sociale samenhang in wijken. In de visie kijken we naar de kansen en de randvoorwaarden.
  • Wij zijn voor de bescherming van de unieke Noord-Hollandse kust. We verzetten ons tegen uitbreiding van strandbebouwing.