Bomen/bos

Bomen/bos

Met de landelijke Bossenstrategie zorgt de provincie Noord-Holland voor een kwaliteitsimpuls voor de bestaande bossen. Meer bos is nodig voor de biodiversiteit en voor het vastleggen van CO2. De omvang en de kwaliteit van bossen staan onder druk; daarom streven de Rijksoverheid en de provincie naar een uitbreiding van het bosareaal. Voor Noord-Holland, een provincie met van nature vooral open landschappen, komt dit neer op 360 hectare extra bos, vooral binnen het Nationaal Natuurnetwerk. Op de gronden binnen het Nationaal Natuurnetwerk streven we naar maximale biodiversiteit met inheemse bomen. We zetten in op structureel meer bomen, bermen en struiken bij bedrijventerreinen en langs de gemeentelijke, provinciale, en Rijksinfrastructuur.