Circulaire economie

Circulaire economie

De voorraad grondstoffen die de aarde kan leveren, is eindig. Het lineaire model van steeds weer nieuwe materialen gebruiken en oude materialen als afval afdanken is niet houdbaar. De ChristenUnie wil toewerken naar een circulaire economie, waarin minder materiaal wordt gebruikt en producten en materialen na gebruik door hergebruik en recycling een hoogwaardige toepassing krijgen. We realiseren ons dat hergebruik niet ophoudt bij provincie of landgrenzen. De provinciale inzet wordt gericht op het creëren van nieuwe ketens waarin bedrijven elkaar aanvullen en versterken, doordat het restproduct van de één een grondstof is voor de ander.  

  • De ChristenUnie wil concrete doelen stellen voor het verminderen van de vraag naar primaire grondstoffen. 
  • De provincie brengt in kaart hoe Noord-Hollandse bedrijven in nieuwe ketens meer circulair kunnen werken. 
  • De provincie zet als eerste in op de bouw en de agrarische sector, bijvoorbeeld door pilots te financieren waarin de agrarische sector bio-based materialen levert voor de bouw. 
  • De provincie onderzoekt waar zij de circulaire economie kan ondersteunen door bijvoorbeeld op te treden als launching customer, of door garantstellingen of financiering van de onrendabele top. We pleiten voor een sterker interprovinciaal circulair programma. Koppel voorbeeldbedrijven over provinciegrenzen heen. 
  • De provincie zorgt voor voldoende ruimte voor bedrijven die bijdragen aan de circulaire economie.  
  • De provincie stimuleert initiatieven die bijdragen aan reparatie en hergebruik van goederen, zoals repaircafé’s.
  • De provincie gaat inzetten op urban mining: het stimuleren van bedrijven die grondstoffen herwinnen uit afgedankte materialen. Het doel is om in 2030 minimaal 50% van alle grondstoffen in afval te herwinnen (bijvoorbeeld zeldzame metalen uit elektronica-afval).