Duurzame energie

Duurzame energie

Investeren in groene duurzame stroomvoorzieningen zoals wind- en zonne-energie is noodzakelijk. Ook de inzet van waterstof is van groot belang voor de energietransitie. Er zijn recent technologieën ontwikkeld die de productie van groene waterstof efficiënter en goedkoper maken. De provincie zet met beleidskaders en de Omgevingsvisie in op een brede mix van opwekmogelijkheden van wind op zee en land, geothermie (aardwarmte) en zonneparken op land die passen in het landschap. 

  • De provincie stimuleert het op elkaar laten aansluiten van energievraag en -aanbod via het ruimtelijke beleid. De provincie ontwikkelt beleid om leegstaande industriegebieden en ‘pauzelandschappen’ te gebruiken voor de opwekking van zonne-energie. Dit kan door voorwaarden te verbinden aan de aanleg van zonneparken waarbij de pauzelandschappen voor bijvoorbeeld 20 jaar in te zetten zijn als zonnepark. 
  • De provincie zorgt voor een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing van duurzame energieopwekking en stelt daarvoor kaders. 
  • Scholing van voldoende vakmensen voor de energietransitie, binnen een gespannen arbeidsmarkt, door uitbreiding van het stimuleren van de afstemming en samenwerking tussen bedrijven en scholen. De provincie gaat actief helpen met de werving van personeel.
  • De provincie komt met een plan om opslagmogelijkheden te creëren voor fossielvrije energie zodat we deze energie veel efficiënter gaan gebruiken. 
  • De provincie gaat zorgen dat geschikte gronden, zoals grote parkeerplaatsen en waterzuiveringsinstallaties, in de komende vijf jaar worden voorzien van zonnepanelen door zowel stimulering als normering. Ook op grote bus- en treinstations, langs spoortracés en geluidsschermen worden zonnepanelen aangelegd (zie ook hoofdstuk 3 ‘Mobiliteit verbindt’).
  • Voedselproductie heeft voorrang boven energieopwekking; om concurrentie om ruimte tussen beide te voorkomen, ontwikkelt de provincie Noord-Holland beleid voor zonnepanelen op gebouwen, industrie of ‘pauzelandschappen’. 
  • De provincie zorgt ervoor dat risico’s en veiligheidsaspecten van duurzame energieopwekking (denk bijvoorbeeld aan de effecten van geothermie op de bodem en het grondwater) goed in kaart zijn gebracht en dat risico’s binnen aanvaardbare grenzen blijven. Ook is er aandacht voor de veiligheid rondom de energievoorziening en bekabeling.
  • Er komt onderzoek naar de geluidsbelasting van windturbines en de magnetische velden van elektriciteitsstations. De effecten op de gezondheid van bewoners zijn hierbij een belangrijk aspect.
  • De provincie zet zich samen met de netbeheerders in voor netwerkverzwaring op plekken waar de energietransitie dat vraagt (zowel voor verduurzaming van de industrie als voor opwekking).
  • De provincie versnelt de vergunningverlening voor duurzame opwekking en netwerkuitbreiding.