Duurzame woningen

Duurzame woningen

Verduurzaming van de woningvoorraad is een grote opgave die nog jaren belangrijk zal zijn. De ChristenUnie vindt dat er vaart moet worden gemaakt met deze transitie. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en kan profiteren van de bijkomende voordelen voor de eigen portemonnee.

  • De provincie stimuleert via gemeenten klimaatbestendig en natuurinclusief (ver)bouwen. We streven naar een 100% CO2neutrale bouw van woningen.
  • De provincie verkent hoe houtbouw gestimuleerd kan worden, bij voorkeur door het opzetten van nieuwe ketens in de provincie. 
  • Groene daken en gevels leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit, wateropvang en fungeren als isolatie. De aanleg wordt gestimuleerd.
  • De provincie stimuleert zonnepanelen op daken of aan gevels van woningen. Eigen energieopwekking levert direct winst voor het klimaat en bespaart geld. ‘Zon op dak of gevel’ is het ultieme voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik. De regeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (scholen, sportkantines, buurthuizen) wordt uitgebreid.
  • De provincie stimuleert gasloze en energieneutrale nieuwbouw van woningen. Bij bestaande bouw stimuleert de provincie grootschalige warmtetransitie door samen met gemeenten realisatie van coöperatieve warmtenetten mogelijk te maken, bijvoorbeeld door garantstellingen.
  • Kennis en best practices over de verduurzaming en vergroening van de woningen en energielevering worden actief door de provincie verzameld en vervolgens gedeeld onder gemeenten, woningbouwcorporaties en Verenigingen van Eigenaren.
  • De ChristenUnie wil dat de provincie het goede voorbeeld geeft en ervoor zorgt dat in de komende statenperiode alle gebouwen die eigendom zijn van de provincie aardgasvrij worden, energieneutraal, voorzien zijn van zonnepanelen en dat hemelwater niet meer wordt geloosd op het riool.
  • Duurzaam wonen is ook duurzaam ruimtebeslag. Het bouwen van compacte woningen en woningcomplexen met gezamenlijke ruimtes levert meer wooneenheden op.