Economie

Economie

Een gezonde economie heeft oog voor de kansen om te ondernemen op een manier die respectvol is ten opzichte van de werknemers en de schepping. Het draait niet om groei, maar om goed leven. Gezocht moet worden naar mogelijkheden om samen met ondernemers tot maatwerk te komen dat het ondernemerschap versterkt. De ChristenUnie zet zich in het bijzonder in voor het midden- en kleinbedrijf, de ruggengraat van onze economie, voor innovatieve industrie, voor startende ondernemers, doorgroeiers en voor sociaal ondernemers. Een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken, iedereen meetelt en de kans krijgt om te werken; dat is het ideaal voor de ChristenUnie. Een economisch beleid dat streeft naar maximale bloei, niet naar maximale groei.

  • Een continue monitoring van de brede welvaartsbenadering moet helpen zichtbaar te maken of onze economische bedrijvigheid toekomstbestendig is.
  • Regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en het beroepsonderwijs willen we versterken via regiodeals.  
  • We promoten leer-werktrajecten zodat kwetsbare groepen met afstand tot de arbeidsmarkt kans krijgen op een echte volwaardige baan. 
  • We benadrukken de maatschappelijke rol van bedrijven en hun bijdrage aan het algemeen belang, bijvoorbeeld door innovatie. 
  • Opkomende coöperatieve organisaties helpen we een stap verder. 
  • Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij overheidsinkoop. Duurzaamheid en maatschappelijk- en sociaal ondernemen worden randvoorwaarden bij alle inkopen van de provincie. 
  • We willen verscherpte handhaving en bewustwordingscampagnes tegen mensenhandel en uitbuiting van werknemers binnen de provinciale grens.  
  • De provincie stimuleert zowel de topsectoren als het brede MKB. 
  • De provincie werkt met gemeenten en het bedrijfsleven aan een goede digitale bereikbaarheid: snel vast internet en een stabiel 5G-netwerk, ook in de buitengebieden