Fossiele brandstof

Fossiele brandstof

Het afgelopen jaar hebben we een ongekende verandering op de energiemarkt gezien. Dit tekent onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de noodzaak om deze afhankelijkheid af te bouwen. De energietransitie brengt veel investeringskosten met zich mee, maar wegen niet op tegen de kostbare of onherstelbare schade die ontstaat op termijn door af- en uitstel. 

  • In de warmtetransitie zet de provincie in op zowel grote projecten als kleinschalige initiatieven geïnitieerd door groepen bewoners, Vereniging van Eigenaren of coöperaties.
  • De provincie coördineert in samenwerking met gemeenten de ontwikkeling van regionale plannen voor andere energiebronnen voor de verwarming van gebouwen dan aardgas (warmtetransitie).
  • In de bestaande bouw zetten we in op een ambitieuze warmtetransitie. Regionale warmtenetten worden toekomstbestendig ontwikkeld: ze mogen uiteindelijk geen CO2-uitstoot veroorzaken. 
  • De provincie ontmoedigt vliegverkeer onder andere door grenzen aan CO2-uitstoot te stellen en het aantal jaarlijkse vluchten vanaf Schiphol terug te brengen naar 300.000 (zie ook hoofdstuk 1 ‘Wonen voor iedereen’).
  • De provincie zet in op elektrische personenauto’s en -busjes en voor het zwaardere verkeer bussen en vrachtwagens- op waterstof (zie ook hoofdstuk 3 ‘Mobiliteit verbindt’).
  • De provincie maakt in haar plannen inzichtelijk wat het verwachte effect is van de voorstellen op de uitstoot van broeikasgassen. De provincie integreert de effecten van uitstoot van broeikasgassen in haar beleid.
  • Het inkoopbeleid van de provincie richt zich op het stimuleren van circulair en CO2-arm produceren.
  • De provincie geeft zelf het goede voorbeeld in het reduceren van de CO2-uitstoot, door de eigen gebouwen uiterlijk in 2030 klimaatneutraal te hebben, een actieplan te ontwikkelen om de hele provinciale organisatie klimaatneutraal te laten zijn in 2040. Ook wordt de nieuwe provinciale infrastructuur klimaatneutraal aangelegd.
  • De provincie neemt scherpere criteria op rondom duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de vergunning voor het exploiteren van tankstations (bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van hernieuwbare energie); voor de bestaande concessies gaat de provincie met de exploitanten in gesprek over verduurzaming.