Ganzen

Ganzen

Het grote aantal ganzen in onze provincie zorgt voor te veel schade aan natuur, aan voedselgewassen en grasland. De provincie is jaarlijks een groot bedrag kwijt aan de vergoeding van deze schade. Het is in ieders belang dat schade wordt voorkomen. Dat kan allereerst gedaan worden door preventieve maatregelen te nemen. De ChristenUnie wil dat grondeigenaren en -beheerders geholpen worden bij het voorkomen van schade. 

Om het aantal ganzen terug te dringen wil de ChristenUnie sterk inzetten op gecoördineerd beheer, waarbij boeren en terreinbeherende organisaties in een gebied samenwerken aan maatregelen die overlast van ganzen tegen gaan. Daarbij wordt primair ingezet op niet-dodelijke middelen (bijv. eieren schudden). Jacht kan alleen in het uiterste geval onderdeel zijn van het beheer. Een uitbreiding van de ontheffing is niet nodig; de provincie stimuleert dat effectiever gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de huidige ontheffing biedt.

De ChristenUnie staat voor een strikte bescherming van wilde ganzen (die bij ons overwinteren) en het voorkomen van groepen verwilderde ganzen (die in onze provincie overzomeren) Daarnaast willen wij voedselverspilling tegengaan en pleiten wij voor het opnemen van geschoten wild in de voedselketen.