Grondbeleid

Grondbeleid

Grondontwikkelingen en de huizenmarkt worden veelal verstoord door investeerders die grond en woningen enkel zien als winstobject zonder enig maatschappelijk belang. Dit drijft de kosten voor bouwgrond en woningen behoorlijk op. Door zelf proactief te handelen, ook in grondaankoop, kan de provincie deze ongewenste handel in woningen en woningbouwgrond verminderen.

  • De provincie neemt de regie op de beschikbaarheid van voldoende locaties om woningen te kunnen bouwen. De woningbouw moet versneld worden. De provincie zorgt dat het geplande aantal nieuwe woningen (de plancapaciteit) 130% is van de geprognosticeerde behoefte, zodat er altijd voldoende locaties bouwrijp zijn.
  • De provincie gaat zich (meer) risicodragend inzetten voor het bouwklaar maken van bouwlocaties, met name voor binnenstedelijke projecten. 
  • De provincie stelt expertise beschikbaar aan gemeenten in de vorm van een flexibel team van deskundige ambtenaren die op projectbasis gemeenten ondersteunen.
  • De provincie zorgt ervoor dat de natuurvergunningen sneller verleend worden. Het helpt daarbij als gemeenten een ‘Soortenmanagementplan’ hebben. De provincie neemt initiatief en ondersteunt gemeenten daarbij.
  • De overheid moet ingrijpen in de grondmarkt. Grondspeculatie moet worden tegengegaan en we willen een onderzoek naar mogelijkheden voor de provincie om hierop te sturen. 
  • Bij de aanbestedingen voor woningbouw moet de bouw-cao als eis worden gesteld. Zo wordt oneerlijke concurrentie en uitbuiting van arbeidsmigranten voorkomen.
  • Bij ruimtelijke plannen hoort ook een (buurt)plan voor de opwekking van duurzame energie, klimaatadaptatie en de zorg voor goed waterbeheer en hemelwaterafvoer.