Landbouw

Landbouw

De afgelopen decennia is de landbouwsector door de samenleving gestuurd richting schaalvergroting met steeds hogere efficiëntie en lagere kosten. Dit heeft ertoe geleid dat de landbouw op veel plekken niet meer in balans is met de draagkracht van de omgeving. 

De transitie naar een circulaire, klimaat-neutrale, natuur-inclusieve en toekomstbestendige landbouw (al dan niet biologisch en/of aangevuld met maatschappelijke diensten) die ook economisch rendabel is, is een proces van de lange adem. Er bestaat geen blauwdruk voor de weg daar naartoe. Nu al zijn er veel initiatieven en innovaties, die stappen in de goede richting vormen.

 • De provincie maakt zich sterk voor een eerlijk verdienmodel voor de boer, zodat maatschappelijke baten ook daadwerkelijk vertaald worden in verdiensten voor de boer. Het is belangrijk dat de boer een toekomstperspectief heeft en voor de lange termijn vooruit kan. Dat zorgt er voor zekerheid en mentale gezondheid van de boerenondernemers. 
 • Door steun te geven aan jonge en nieuwe boeren blijft de landbouw toekomstgericht. De provincie houdt daarom in de gaten dat we genoeg boeren overhouden. Bedrijfsoverdrachten zijn cruciale momenten voor de continuering van gezinsbedrijven. De provincie kan hierin een ondersteunende rol spelen.  
 • Negatieve effecten van de landbouw op natuurwaarden in de omgeving en dierenwelzijn moeten worden verminderd. Onder meer door ruim baan te geven aan biologische landbouw, het tegengaan van monocultuur door Engels raaigras op de akkers en door in te zetten op niet-chemische gewasbeschermingsmiddelen.  
 • Stimuleren van agrarische collectieven die de toekomstbestendige landbouw praktisch invullen. 
 • Stimuleren dat andere verduurzamingsdoelen worden bereikt, zoals dierenwelzijn, natuur-inclusieve landbouw, reductie van emissies, bronmaatregelen e.a. 
 • Blijvende aandacht vragen voor innovatie in de landbouw, vooral als het gaat om het sluiten van kringlopen, het tegengaan van bodemdaling en omgaan met verzilting.
 • We moeten alle innovaties gebruiken om te komen tot een toekomstbestendige landbouw. De provincie stimuleert daarom experimenten, zoals precisielandbouw, akkerranden boordevol akkerkruiden, strokenteelt en nieuwe technologie met robots.  
 • Er moet genoeg ruimte blijven voor boeren. De provincie houdt daar rekening mee in haar ruimtelijke ontwikkelingsplannen.  
 • Schaalvergroting van het boerenbedrijf is alleen toegestaan wanneer deze een bijdrage levert aan het vergroten van de duurzaamheid en het dierenwelzijn. 
 • Toekomstgericht landbouwonderwijs bevorderen: onderwijs dat niet achterloopt op de innovatieve en duurzame ontwikkelingen. We gaan daarom met de onderwijsorganisaties de best practices delen. 
 • Het belonen van Groene en Blauwe diensten met landschapselementen en zorgen dat dit in de bedrijfsvoering wordt geïntegreerd. We moeten waarde toekennen aan landschapsstructuren, met een soort puntensysteem. 
 • Het ontwikkelen van een plan om leegstaande en leegkomende boerderijen te herbestemmen, om zo de leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen.