Milieu

Milieu

Onze natuurlijke omgeving speelt een belangrijke rol als het gaat om onze veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie vind een gezonde leefomgeving van groot belang. 

De provincie is verantwoordelijk voor milieuvergunningen, waarbij het o.a. gaat over luchtkwaliteit, geluidsbelasting, bodem en waterkwaliteit. De taken rondom Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) worden uitgevoerd door de omgevingsdiensten. De provincie moet zorgen dat deze diensten voldoende expertise en capaciteit hebben. De provincie ziet er op toe dat de VTH-taken op een integere en controleerbare manier worden uitgevoerd. Er moet ook aandacht zijn voor de risico’s van drugsafvaldumpingen in de natuur voor de gezondheid en bodemkwaliteit. 

De ChristenUnie wil:

  • Extra menskracht voor omgevingsdiensten op het gebied van handhaving en ICT. De ChristenUnie wil een substantiële investering in de omgevingsdiensten zodat voldoende expertise aanwezig is voor de uitvoering van de taken. 
  • Gezamenlijke inzet voor het bestrijden van drugsafvaldumpingen.
  • Stortplaats Nauerna moet beter worden gecontroleerd op gevaarlijke en milieubelastende stoffen, en er komt transparantie over de milieurapportages naar omwonenden.