Natuur

Natuur

De ChristenUnie wil dat ook volgende generaties kunnen genieten van de grootsheid van Gods schepping. Juist in de natuur zien we die grootsheid. We hebben als mens de taak om te zorgen voor flora en fauna. We zien overal om ons heen dat milieuvervuiling de natuur aantast, dat de biodiversiteit (soortenrijkdom) afneemt en dat natuur vaak in de verdrukking komt door economische activiteiten. De natuur levert schoon drinkwater en allerlei andere ‘ecosysteemdiensten’, waarvan de waarde moeilijk in geld is uit te drukken, maar die wel van levensbelang zijn. De ChristenUnie wil daarom inzetten op natuurherstel.

De ChristenUnie streeft naar een natuur-inclusieve samenleving waarin de natuur geen sluitstuk is maar een uitgangspunt: natuur maakt integraal deel uit van onze leefomgeving, ook van de bebouwde omgeving en van de plattelandsgebieden. Bij alle ontwikkelingen kijken we hoe de natuur daarbij versterkt kan worden. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldige regels zijn die de natuur beschermen, die de belangen van de natuur eerlijk afwegen tegen andere belangen.  

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met daarin de Natura 2000-gebieden, is een samenhangend netwerk van natuurgebieden. De provincie houdt vast aan het doel dit netwerk uiterlijk in 2027 afgerond te hebben. De beheerders en eigenaren van deze terreinen zijn de belangrijkste partners voor dit natuurbeleid en voor behoud van de soortenrijkdom.

De ChristenUnie wil:

  • Inzetten op een natuur-inclusieve samenleving waarin aandacht voor versterking van natuur en biodiversiteit het uitgangspunt is.
  • De provincie geeft prioriteit aan het Deltaplan Biodiversiteit, waar in natuur- en landbouworganisaties samenwerken.
  • Verstening van de leefomgeving tegengaan door gemeenten te stimuleren om beleid hierop te voeren. De daken en tuinen van inwoners kunnen groener (tegels eruit, groen erin), maar ook in de openbare ruimte en op bedrijventerreinen is veel winst te behalen. Versteende verkeerspleinen en plastic geluidswallen kunnen worden omgevormd naar groen. 
  • Samen met gemeenten, natuur- en landbouworganisaties, boeren, Waterschap en deskundigen een actieplan maken waardoor de groei van het aantal insecten wordt gestimuleerd, bij voorbeeld door het aanleggen van een hoofdstructuur voor insecten (bijenlinten) en het behoud van bermen.
  • De provincie heeft als doel om de ontwikkeling van het NNN in 2027 te voltooien en geeft hieraan hoge prioriteit. Een kwalitatief goed functionerend NNN en robuuste ecologische verbindingszones zijn nodig om natuurgebieden met elkaar te verbinden.
  • Bescherming van de Natura 2000-gebieden, waarvoor we een internationale verantwoordelijkheid dragen. De kernkwaliteiten van de Nederlandse landschappen en aardkundige monumenten verdienen een wettelijke bescherming.