Wonen

Wonen

Iedereen heeft behoefte aan een thuis. Door de krapte op de huizenmarkt kunnen veel inwoners in Noord-Holland geen betaalbare woning vinden, met name in en rondom Amsterdam en in het hele gebied van Haarlem tot Huizen. Tot 2030 moeten er ongeveer 170.000 woningen bij worden gebouwd. De ChristenUnie wil hiervan een substantieel deel beschikbaar stellen voor starters en senioren. Maar daarnaast zullen we ook op zoek moeten naar creatieve oplossingen zoals microwoningen en woningdelen.

 • De provincie geeft richtlijnen voor de aantallen woningen in de verschillende categorieën: één derde sociale woningbouw, één derde middenhuur/koop en één derde dure huur/koopwoningen. Zij investeert daarbij samen met gemeenten in onrendabele toppen in de grondexploitaties als gevolg van deze keuzes. 
 • De provincie onderzoekt in de komende periode of de ‘een derde-verdeling’ nog voldoet, of dat er een andere verdeling nodig is zodat de woninghuur betaalbaar blijft; ook voor de middeninkomens.
 • De provincie heeft nadrukkelijk oog voor de behoefte aan woningen voor specifieke doelgroepen, zoals voor starters, senioren, statushouders, zorg-wooncomplexen en tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten en expats.
 • De provincie definieert een maximumprijs voor woningen die betaalbaar mogen heten (bijv. 280.000 euro), zodat betaalbaar ook echt betaal is. 
 • De doorstroming op de woningmarkt kan op gang worden gebracht door knellende regelgeving aan te pakken en door het bouwen van ouderenwoningen. 
 • In het overleg met de woningcorporaties vraagt de provincie aandacht voor het inzetten van huurgarantieregelingen om de doorstroming te bevorderen. Wooninitiatieven die bijdragen aan doorstroming of een specifieke woonbehoefte worden actief door de provincie ondersteund. 
 • De provincie vraagt (waar nog nodig) gemeenten om in de regionale woonvisie een zelfbewoonplicht in te stellen, zodat (betaalbare) koopwoningen niet opgekocht kunnen worden door investeerders.
 • Vermindering van het aantal vluchten op Schiphol zorgt voor minder overlast zodat er in de regio veel meer woningen kunnen worden gebouwd; onderzoek heeft aangetoond dat een aantal van 300.000 vluchten voldoende is om de hub-functie van Schiphol voldoende te blijven invullen. 
 • De provincie onderzoekt hoe ze meer kan sturen op de beschikbaarheid van voldoende recreatiewoningen voor mensen met een kleine portemonnee. Opkoop en transformatie mag niet ten koste gaan van de huidige gebruikers. 
 • Wij stimuleren het hergebruik van bestaande gebouwen: zowel in steden en dorpen (lege kantoren, winkels, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen) als op het platteland (vrijkomende agrarische bebouwing door stoppende boeren) is veel leegstaand vastgoed. Veel van de nieuwe ruimtevraag kan door hergebruik, transformatie of sloop/nieuwbouw in bestaande panden worden gerealiseerd.
 • In onbruik geraakte kassencomplexen worden omgezet in woningbouwlocaties.
 • De regeling Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de omgevingsverordening staat toe dat er één of twee woningen gebouwd worden bij de sloop van stallen. We staan positief tegenover creatieve plannen die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland, zoals knarrenhofjes. Voorkomen moet worden dat de regeling slechts gebruikt wordt om extra villa’s te bouwen.