ChristenUnie stelt vragen over provinciale inzet woningen voor spoedzoekers

Nederlandse wijk.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 5 februari 2024 om 16:30

ChristenUnie stelt vragen over provinciale inzet woningen voor spoedzoekers

Op 16 januari hebben GS ons per brief geïnformeerd over het besluit om af te zien van de realisatie van flexwoningen op de locatie Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West vanwege een gebrek aan draagvlak. De brief meldt ook dat hiermee de totale verkenning naar de mogelijkheden om het provinciaal eigendom in te zetten voor het asieldossier wordt beëindigd. Deze verkenning was gestart in september 2021 naar aanleiding van een brandbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Het kabinet vroeg in deze brief aan onder andere colleges van GS om mee te werken aan het op korte termijn realiseren van extra opvang- en huisvestingsplekken.

De behoefte aan (flexibele) woonruimte voor spoedzoekers is sinds de brandbrief in september 2021 niet afgenomen. Sterker nog, gezien de grote opgave voor Noord-Holland om asielzoekers op te vangen in het kader van de spreidingswet, kan aangenomen worden dat deze behoefte in de komende tijd nog verder zal toenemen. De ChristenUnie is teleurgesteld dat de verkenning naar de inzet van provinciaal vastgoed voor het asieldossier geen enkel resultaat heeft opgeleverd. We hebben daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Is het beëindigen van de verkenning alleen ingegeven door praktische onmogelijkheden of speelt ook een verminderd enthousiasme van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten een rol?
  • Kunt u ons (eventueel schriftelijk) een overzicht geven van de redenen waarom alle locaties die in eerste instantie in beeld waren zijn afgevallen?
  • Ziet de provincie nog andere manieren om bij te dragen aan de urgente opdracht om extra woonruimte voor spoedzoekers te realiseren?
  • Zijn gemeenten voldoende toegerust om zelf extra flexwoningen te realiseren of kan extra hulp van de provincie bijdragen aan de realisatie? Zo ja, is de provincie voornemens die hulp te bieden?
  • In het overleg over Balkweiterhoek zijn door de gemeente Medemblik alternatieve locaties voor flexwoningen aangedragen. Is het college bereid om samen met de gemeente Medemblik, en wellicht ook andere gemeenten die alternatieve locaties hebben aangedragen, te onderzoeken of op deze locaties flexwoningen gerealiseerd kunnen worden?