Gedeputeerde zegt toe om PS te betrekken bij onderzoek naar gezondheidseffecten van vergroeningsplannen TATA

Industrie en natuur.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 14 mei 2024 om 14:00

Gedeputeerde zegt toe om PS te betrekken bij onderzoek naar gezondheidseffecten van vergroeningsplannen TATA

In de Provinciale Statenvergadering van 4 maart hebben wij een motie mede ingediend met de oproep om het stellige advies van de Expertgroep Gezondheid IJmond op te volgen om een integrale Gezondheid Effect Rapportage (GER) op te stellen rondom de vergroening van TATA Steel. In de vergadering van de commissie Leefomgeving op 22 april 2024 heeft de gedeputeerde aangegeven dat er onduidelijkheid is rondom de definitie en de juridische verankering van een Gezondheid Effect Rapportage. Om die reden heeft de provincie voorgesteld om de gezondheidsaspecten, die normaal via een GER aangepakt zouden worden, zoveel mogelijk te integreren in de Milieu Effect Rapportage (MER). Daartoe gaat de provincie in gesprek met de expertgroep om te bepalen welke elementen van de GER opgenomen kunnen worden in de MER.

Dat is een prima aanpak wat de ChristenUnie betreft, maar wat we absoluut niet zouden willen is dat er straks een discussie ontstaat over de mate waarin die gezondheidsvragen in de MER voldoende tegemoet komen aan het advies van de expertgroep. Des te meer omdat de expertgroep in haar rapport slechts een indicatie heeft gegeven van de aspecten die aandacht moeten krijgen in een GER (“o.a. de absolute uitstoot van schadelijke stoffen waaronder stikstofdioxide, (ultra)fijnstof, PAK’s, dioxines, factoren zoals geluidsoverlast en hun effect op de gezondheid”, “de verwachte gezondheidseffecten van het Roadmap plus-programma en de Heracless Groen Staal plannen”), is dat risico aanwezig.
Wij achten het daarom van belang dat Gedeputeerde Staten vóór de vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de vaststelling van de onderzoeksvragen voor de MER, PS informeert over de manier waarop gezondheidsaspecten in beide zijn verwerkt; en PS daarbij ook informeert over de mening van de expertgroep over de voorgestelde aanpakken. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 13 mei hebben wij hierover samen met de PvdD en JA21 een motie ingediend. Naar aanleiding van onze motie heeft de gedeputeerde toegezegd om het advies op de conceptversie van het NRD met ons te delen, inclusief een verslag van de gesprekken met de expertgroep. Dit geeft PS voldoende mogelijkheden om bij te sturen.